Hopp til hovedinnhold

4C Avansert fagkurs i snøskredvarsling

Innhold

Fagkurs 4c er et ekspertkurs for varslere og observatører i snøskredvarslingen i Norge. Kurset tar sikte på overføring av kompetanse og erfaring mellom dem som primært arbeider med varsling, observatørarbeid og skred mot infrastruktur. Kurset er også et ledd i HMS-arbeidet og dannelsen av en felles sikkerhetskultur i varslingstjenesten.  Deltakerne blir vurdert underveis i kurset og ved en avsluttende test. Kurset vurderes som bestått/ikke bestått.

Kursmål

Kurset har som målsetting å tydeliggjøre sammenhengen mellom observasjoner, utarbeidelse av skredvarsel samt bruk og nytte av varselet både ved ferdsel og sikkerhet for infrastruktur. Kurset skal øke kompetansen ved risikovurderinger i skredterreng, valg og gjennomføring av observasjonsturer og innrapportering av observasjoner. Kurset skal også tjene som arena for erfaringsutveksling.

Etter endt kurs skal deltakeren skal være i stand til å:

  • Innhente og evaluere værdata
  • Innhente, evaluere og videreformidle snødekkeinformasjon
  • Beskrive egenskaper i snødekke og terreng i hver av de tre hoveddelene i et skredområde
  • Anvende systematisk snødekkeundersøkelse (SSU) og prosesstenkning til å beskrive egenskaper og utbredelsen av svake lag
  • Innhente, evaluere og videreformidle informasjon om skredaktivitet
  • Beskrive snødekket, gjennomføre skredfarevurdering og beskrive forventet utvikling
  • Utvikle terrengforståelse med tanke på terrengklassifisering, veivalg og risikohåndtering i skredterreng
  • Forstå og kunne bruke SSU i beslutningstagning og enkelthengvurdering
  • Ha innsikt i den menneskelig faktor og beslutningstagning i skredterreng
  • Gjennomføre kameratredning

Varighet

5  kursdager. I tillegg må det settes av en del tid til forebredelser i forkant av kurs.

Deltagere

Kurset forutsetter inngående kunnskap innen temaene snøomvandling, prosesstenkning, SSU, skredlære, vær, terreng og risikohåndtering. Kurset forutsetter gjennomført og bestått 3b, 4a og 4b samt minimum 150 dager med innrapporterte observasjoner. Ha deltatt på observatørsamling minimum hvert annet år. Kortfattet søknad om deltakelse sendes til leder av observatørkorpset (henholdsvis SVV og NVE). Deltakelse vil bli vurdert på bakgrunn av søknad, erfaring, tilbakemeldinger på observasjoner og observatørbesøk.

Kostnader

Kurskostnadene, reise og opphold dekkes av henholdsvis NVE/SVV.

Vegledere

NVE/SVV/MET/UIT

Forsikring

Deltakerne må selv ha gyldig forsikring.