Hopp til hovedinnhold

Om flom- og jordskredvarslingen

NVE har en sentral rolle i landets flom- og skredberedskap, og har ansvaret for den nasjonale jordskred- og flomvarslingstjenesten. NVE har også beredskapstelefon for flom- og skredsituasjoner.

Flom- og jordskredvarslene er basert på en firetrinns varslingsnivåskala (grønt, gult, oransje, rødt) for hele landet. Varslingsnivået sier noe om hvilken grad av aktsomhet eller oppmerksomhet den som mottar varselet bør ha, og hvilke tiltak man kan gjøre for å forebygge skader. Les mer om varslingsnivåer.

NVE varsler på regionalt nivå, det vil si for større områder, som ett eller flere fylker eller en gruppe kommuner. Tjenesten er operativ alle årets dager. Vi publiserer daglig vurderinger av flom- og jordskredfaren for de kommende tre dagene. Resultatet blir publisert på varsom.no.

Våre varslingsrutiner

Hvis det er grunnlag for varsel på gult, oransje eller rødt nivå blir disse publisert på varsom.no, yr.no og halo.met.no. Varslene sendes ut med SMS og/eller e-post til alle som har abonnert på varsel gjennom abonnementstjenesten abonner.varsom.no (gratis tjeneste).

Varslingstjenestene gir også løpende informasjon om varsler på høyt nivå og forventet utvikling, slik at lokale myndigheter kan håndtere situasjonen best mulig. Ved langvarige hendelser på oransje og rødt nivå publiseres det jevnlige statusoppdatering på varsom.no.

Beredskapsaktører blir varslet

Ved oransje og rødt nivå blir flom- og jordskredvarslene sendt på e-post til beredskapsansvarlige hos statsforvalteren og vegmyndighetene. Både Statsforvalter og vegmyndighetene må kvittere på at de har mottatt varsel. Statsforvaltere skal videreformidle varsel til relevante kommuner og følge opp at kommunene har mottatt varslene. Dette som en ekstra sikkerhet, selv om kommunene også forventes å selv abonnere på varslene. Vegmyndighetene videreformidler varslene til de relevante vegtrafikksentralene.

Jordskredvarslingen i Norge – et pionerarbeid

Oppbyggingen av en nasjonal varslingstjeneste for jordskredfare har vært er pionerarbeid. Norge er et av de første land i verden som har utviklet en slik operativ tjeneste.

I 2010 begynte NVE arbeidet med å etablere jordskredvarslingstjenesten. Formålet var å avdekke potensielt farlige hydrometeorologiske situasjoner som kan føre til jordskred, flomskred og sørpeskred, samt å varsle lokale beredskapsmyndigheter og publikum.

Vurderingen av fare for jord- og flomskred baserer seg på analyse av:

  • daglige meteorologiske og hydrologiske observasjoner og modellprognoser
  • hydrometeorologisk indeks basert på terskelverdier, prognosert vanntilførsel (regn og snøsmelting), vannmetning i jorda, tele og grunnvannstilstand
  • observert grunnvannstand og vannføring
  • analyse av historisk skredaktivitet

Fra januar 2013 inngikk også parametere for vurdering av sørpeskred. Disse er blant annet prognosert vanntilførsel til snødekke, temperatur, snødybde og tele i bakken, samt observasjoner av snøforhold (fra snøskredvarslingen).

I 2012 startet jordskredvarslingsgruppa i NVE å teste tjenesten, i samarbeid med Meteorologisk Institutt (MET), Statens Vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV). Hver arbeidsdag ble det gjort en vurdering av jordskredfaren i hele landet. Det ble utarbeidet et e-postvarsel som ble distribuert til interne og eksterne mottakere (SVV, BaneNOR /JBV, MET, NGU etc.) som fungerte som et testpanel. I oktober 2013 gikk jordskredvarslingen over i operativ modus, med vakt alle årets dager. En farevurdering blir gjort både morgen og ettermiddag. Varsom.no ble tatt i bruk det samme året.