Hopp til hovedinnhold

Slik lages farevarsel om jord-, sørpe- og flomskred

Et varsel om jordskredfare varsler om regional fare for jord-, sørpe- og/eller flomskred. Faren for jord-, sørpe- og/eller flomskred vurderes daglig, for inneværende dag og de to neste dagene. Kvikkleireskred, steinsprang og steinskred inngår ikke i jordskredvarslingen.

Vurdering av jordskredfare

NVEs vurdering av jordskredfare er basert på modellberegninger av vanntilførsel fra regn og snøsmelting og vannmetning i bakken (såkalte hydrometeorologiske parametere). Les mer om hvordan disse modellberegningene gjøres på denne siden.  Også informasjon fra observasjoner i sanntid, historiske hendelser, erfaring og kjennskap om regional sårbarhet for den aktuelle skredtypen brukes i vurderingen. Når modellberegningen viser et høyt nok nivå (over gitte terskelverdier) og våre vurderinger, basert på kunnskap om historisk data og erfaring, tilsier det sender vi ut et farevarsel.

Modellene vi bruker gjør det mulig å gjøre unike vurderinger av jordskredfare hver dag og for de neste ni dagene for hver kvadratkilometer i Norge. Flere av de simulerte variablene kan ses i det nettbaserte verktøyet www.xgeo.no.

Snø- og grunnforhold avgjørende for sørpeskredfare

Jordskredvarslingen varsler også regional fare for sørpeskred som er utløst av mye regn og/eller sterk snøsmelting, gitt spesifikke snø- og grunnforhold (hydrometeorologiske forhold).

Ansvaret for varsling av sørpeskredfare er lagt til jordskredvarslingen fordi skredene er vannrelaterte og grunnforholdene også utgjør en viktig faktor. Skredtypen kan forekomme i perioder der det ikke er snøskredfare.

Vurderingen av sørpeskredfare baserer seg på analyse av snøforhold (snødekningsgrad, snødyp, snøtyper og snøtilstand), grunnforhold (vannmetningsgrad i jord, tele i bakken, dreneringsforhold) og vanntilførsel til snødekke (regn og snøsmelting). Sørpeskred kan også løses ut forårsaket av lokale forhold, for eksempel når snøskred demmer opp en elv. Slike sørpeskredhendelser varsles ikke av NVE. Les mer om regional varsling av sørpeskred i denne NVE rapporten  fra 2020 (42/2020).

Styrtregn kan medføre jord- og flomskredfare

Varsel om styrtregn er utarbeidet av MET, i samråd med NVE (samordnet varsel). Konsekvenser av styrtregn kan være fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer og jord- og flomskred der regnbygene treffer. Les mer om hvorfor NVE ikke lenger sender egne farevarsel om flom- og jordskredfare når hovedårsaken er styrtregn.

Les mer om jordskredvarslingen i denne NVE rapporten (75/2017)