Hopp til hovedinnhold

Beregninger av jordskredfare for hver kvadratkilometer av landet (km2)

Varslingssystemet baserer seg på påviste sammenhenger mellom tidspunkt for tidligere jordskredhendelser og vær- og hydrologiske forhold da skredet gikk. Kunnskapen om disse sammenhengene er brukt til utvikling av terskelverdier som brukes som hjelpemiddel for å bestemme varslingsnivåer.

NVE beregner jordskredfaren for hver  kvadratkilometer km2 av Norge, ved hjelp av en variant av HBV-modellen. Du kan lese mer om HBV-modellen på nve.no. Med den kan vi beregne avrenning, snøsmelting, grunnvannstand, vannmetningen og tele i bakken for 1 km2-enheter. Modellen bruker inndata verdier fra nedbør og lufttemperatur, basert på observasjoner og prognoser i form av griddata (1 km2) levert av Meteorologisk institutt. Modellen kjøres automatisk flere ganger i døgnet.

Med relative verdier menes døgnmengder relatert til normalen i en periode på 30 år (1981-2010) for hver km2. Dette betyr at terskelverdiene som brukes for vurdering av jordskredfare er unike for hver kvadratkilometer og hver dag i Norge. Flere av modellens simulerte variabler kan ses i det nettbaserte beslutningsverktøyet xgeo.no, inkludert kartlaget Hydmet Geo.