Hopp til hovedinnhold

Innhold

Kurset er en opplæring i de metoder og verktøy Snøskredvarslingen benytter i innhentingen av observasjoner fra terrenget. Snøomvandling, snødekkets egenskaper og prosesser som påvirker dette er sentrale emner. Kurset er et element i observatørenes bevisstgjøring omkring egen risiko i forbindelse med observatørarbeid. Innføring og opplæring i NVEs arbeids- og ferdselsmønster i forbindelse med observatørarbeid vil bli gitt. Det gjennomføres en teoretisk test i modulen. Kurset vurderes som bestått/ikke bestått.

  1. Snøskredvarslingen i Norge
  2. Vær-, snø- og skredkunnskap
  3. Terrenget som skreddannende faktor
  4. Snøprofil og stabilitetstester
  5. Systematisk snødekke undersøkelse og skredproblemer
  6. Praktisk bruk av registreringsverktøy
  7. HMS i observatørkorpset
  8. Valg og gjennomføring av observasjonsturer
  9. Gjennomgang av skredfareskalaen

Kursmål

Etter endt kurs skal deltakeren skal være i stand til å forstå og vurdere prosesser som påvirker snødekkets stabilitet, samt anslå de aktuelle skredforholdene i en region på bakgrunn av egne og andres observasjoner. Denne forståelsen er forutsetningen for å kunne velge ut og gjennomføre hensiktsmessige observasjonsturer. Kurset skal gi innblikk i varslingsgruppens arbeid og forståelse for samspillet mellom observatør-varsel-bruker. Etter endt kurs skal deltakeren beherske de registreringsløsninger og verktøy som benyttes i forbindelse med observatørarbeid. Kurset skal også tjene som arena for erfaringsutveksling.

Omfang

3 dager. Teoretisk og praktisk.

Deltagere

Kurset retter seg mot personer som arbeider som observatører knyttet til Snøskredvarslingen eller tilknyttet lokal varsling. Kurset forutsetter inngående kunnskap innen temaene snøomvandling, skredlære, vær, terreng og hvordan disse faktorene påvirker skredfaren. Erfaring i ferdsel på lagdelt vintersnø forutsettes.

Kostnader

Kurskostnadene, reise og opphold dekkes av NVE for dem som har observatøravtale med NVE. For andre, etter avtale.

Vegledere

NVE

Forsikring

Deltakerne må selv ha gyldig forsikring.