Varsel om flomfare, gult nivå for nordlige deler av Nordland og sørlige deler av Troms

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 03.12.2019 07:00 til 04.12.2019 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: 3. desember 2019, kl. 18:00
  • Fare minker: 4. desember 2019, kl. 23:00
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag. Lokale oversvømmelser der elve-/bekkeløp er fylt opp med is. Overvann i tettbygde områder. Isgang i enkelte vassdrag pga. økt vannføring, med påfølgende lokale oversvømmelser. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting vil gi økende vannføring. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler