Hopp til hovedinnhold

Forebygg skader - råd til privatpersoner

Enhver har ansvar for sin egen beredskap og det er viktig å gjøre forberedelser for å forebygge skader.

Informasjon om flom og skred

Forebygg og begrens skader

 • Gi plass til vannet: Rydd opp i nærområdet og rens sluk, grøfter og rør hvor vannet kan samle seg opp frie for is, kvist og løv, slik at vannet kan renne unna. Vann vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at det får renne fritt ved å eventuelt lage dreneringskanaler.
 • Rydd hagen: Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materialer. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.
 • Rydd kjeller, garasje og første etasje: Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.
 • Tett lister og vinduer: Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.
 • Nøytraliser elektriske apparater: Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.
 • Flytt verdigjenstander: Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes til et mindre utsatt område.
 • Sjekk nærområdet: Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.
 • Flytt rundballer: Rundballer bør ryddes bort fra områder som er flomutsatte.
 • Egenberedskap: Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no.

Under en flom eller et skred

 • Frarådes det å oppholde seg i nærheten av og kryssing av elver og bekker med stor vannføring eller isgang.
 • Unngå bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.
 • Unngå båtkjøring i elver med flomvannføring. Det kan flyte trær, rundballer og løse gjenstander i som har blitt tatt av flomvannet.
 • Unngå bilkjøring i områder med oransje og rødt farevarsel. Veger kan stenges pga. flom og jordskred.
 • Ved behov for hjelp kontakt nødetatene og kommune hvis behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot eget hjem.

Ansvarsfordeling

 • Privatpersoner  har ansvar for sin egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veger kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no.
 • Lokale myndigheter som kommunen, statsforvalteren og nødetatene er ansvarlige for den lokale/regionale krisehåndteringen og for å iverksette tiltak som flytting, evakuering, innhenting av faglig bistand, tekniske undersøkelser, og eventuelle fysiske tiltak. Kontakt kommunen ved behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot huset ditt.
 • Regulanter har ansvar for å begrense flomskader. Dette kan skje innenfor manøvreringsreglement, ved avvik fra manøvreringsreglement etter tillatelse, eller som pålegg fra NVE. Regulantene skal ha planer for håndtering av store flommer i sine beredskapsplaner.
 • Infrastruktureiere som Statens vegvesen, Bane NOR, kraftselskap og andre private selskap har et ansvar for å drive forebyggende arbeid for å motvirke skader som følge av flom eller skred.