Hopp til hovedinnhold

Forebygg skader – råd til beredskapsaktører

Varslene må følges opp i beredskapsarbeidet hos lokale aktører, før kritiske værsituasjoner som kan forårsake flom og skred inntreffer. Det er kommuner, Statens vegvesen og Bane NOR som har det lokale beredskapsansvaret.

Beredskapsaktørene har en viktig rolle innen vars­lings­systemet ,og de må ta på seg forskjellige oppgaver. De fleste oppgavene er knyttet til forebygging og beredskap. Men oppgavene er også rettet mot forbedring av den nasjonale/­regionale varslingstjenesten, og etablering eller forbedring av lokal overvåking og varsling av flomfare og jord­skredfare.

Viktig oppgaver for lokale beredkapsaktører

De regionale varslene vil være mest effektive om det på forhånd er definert hvordan bered­ska­pen skal økes med økende farenivå, såkalt trinnvis beredskap.  Videre bør det konkretiseres hvilke tiltak som skal iverksettes i de ulike situasjonene.

For spesifikke anbefalte oppgaver for lokale beredskapsaktører innenfor jordskredvarsling les mer i følgende rapport:

Ansvarsfordeling

  • Lokale myndigheter som kommunen, statsforvalteren og nødetatene er ansvarlige for den  lokale/regionale krisehåndteringen, og for å iverksette tiltak som flytting, evakuering, innhenting av faglig bistand, tekniske undersøkelser og eventuelle fysiske tiltak.
  • NVE sine regionkontor kan bistå lokale og regionale beredskapsansvarlige med faglig råd og ressurser i krise- og beredskapssituasjoner.
  • Vassdragsregulanter har ansvar for å begrense flomskader. Dette kan skje innenfor manøvreringsreglement, ved avvik fra manøvreringsreglement etter tillatelse, eller som pålegg fra NVE. Regulantene skal ha planer for håndtering av store flommer i sine beredskapsplaner.
  • Infrastruktureiere  som Statens vegvesen, Bane NOR, kraftselskap og andre private selskap, har et ansvar for å motvirke skader som følge av flom eller skred.
  • Privatpersoner har ansvar for egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no

Anbefalte oppgaver og tiltak per varslingsnivå fra NVEs regionale flom- og jordskredvarsling