Varsel om jord- og flaumskredfare, gult nivå for Austlandet og Sørlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 06.06.2019 07:00 til 07.06.2019 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Torsdag morgen 6. jun. 2019
  • Fare minker: Natt til lørdag 8. jun. 2019
  • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Nedbørsystemet flyttar seg nordover. Agder-fylka, Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus er difor nedgradert til grønt, mens enkelte kommunar sør i Trøndelag er oppgraderte til gult.

Konsekvens

Det er venta nokre skredhendingar. Enkelte store hendingar kan førekoma. Utsette bane- og vegstrekningar kan bli stengt. Jordskred: Utglidingar og rask rørsle av vassmetta jord i bratte skråningar. Flaumskred: Ein flaum av vatn, jord og stein i bratte bekkeløp. Vatn på avveie i bratt terreng som kan medføra bekkeløpsendring.

Råd

Hald deg oppdatert om utviklinga av vêret, skred- og flaumsituasjonen, og følg vêrradaren og varselet frå Meteorologisk Institutt. Hald deg unna bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring. Hald stikkrenner, kummar og andre vassvegar fri for snø/is, grus, boss, kvist og lauv. Tette vassvegar med oppdemma vatn kan forårsaka skred.

Beskrivelse

Grunnvasstanden og vassmettingsgraden i bakken er svært høge. Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er særleg utsette.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler