Varsel fra Meteorologisk Institutt

Høy vannstand, gult nivå (MET)

Salten, Ofoten og Lofoten

Publisert: 21.09.2020 10:16 Gyldig: fra 21.09.2020 14:00 til 21.09.2020 18:00

Varseltype

Vannstand langs kysten og i fjordene

Varsel for strekninga Bodø til Å i Lofoten: Mandag ettermiddag er det ventet høy vannstand, estimert til 40-60 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, i kombinasjon med høye bølger. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mandag 15-17. Mer informasjon om vannstand og tidevann finnes på sehavniva.no.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 21.09.2020 14:00:00
21.09.2020 18:00:00
Konsekvens Lokale oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.
Råd Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander nederst i strandsonen.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over høy vannstand, gult nivå, Salten, Ofoten og Lofoten, 21 September 12:00 UTC til 21 September 16:00 UTC.
Kart over høy vannstand, gult nivå, Salten, Ofoten og Lofoten, 21 September 12:00 UTC til 21 September 16:00 UTC.
Oversiktskart