Hopp til hovedinnhold

Om bruk av observatørene

Om bruk av NVEs snøskredobservatører.

Skredvarslingen har vært heldig å få med mange dyktige folk som observatører. Vi bruker en hel del ressurser på rekruttering, opplæring, oppfølging og godtgjørelser av registrerte observasjoner. Observatørene er lært opp til å gjennomføre observasjoner og vurderinger med tanke på det regionale varselet, ikke vurderinger av enkelte skredbaner. Det er flere av våre observatører som nå har lønnede oppdrag for andre som arbeider innen snøskredfeltet. Dette dreier seg om oppdrag for SVV, MET, Skred.as, Wyssen as, m.fl. Dette har vi ingen ting imot. Det er bare gunstig at flere har muligheten til å arbeide mer innen faget og utvikle seg videre. Det er også bare positivt at flere kan dra nytte av den kompetansen de har tilegnet seg. Vi ser det også som positivt at andre tjenester og enkeltpersoner som har med skredfarevurdering å gjøre, bruker observasjoner fra våre observatører i sine vurderinger. Vi har ingen mulighet eller interesse av å nekte våre observatører å ta oppdrag for andre. Det vi har presisert i slike tilfeller er at de da ikke faller inn under NVEs ansvar, godtgjørelse eller HMS. Vi har også uttrykt et ønske om at observasjoner utført for andre registreres på Regobs. Dette for at alle som arbeider med vurdering av snøskredfare og folk som ferdes i terrenget, skal kunne dra nytte av gode observasjoner og derigjennom bidra til det ulykkesforebyggende arbeidet.

For å ha god oversikt over gjeldende snødekke og utifra det kunne lage et godt snøskredvarsel er snøskredvarslingen helt avhengig av å ha gode observatører som gjør observasjoner i felt. Å samle inn snødekkeobservasjoner er derfor en svært viktig oppgave for å oppfylle den samfunnskritiske oppgaven snøskredvarslingen har. For at observasjonene skal være så ferske og oppdaterte som mulig når varselet blir produsert er det gunstig at observasjonsarbeidet blir gjort på formiddag, og helst innen kl 1300. Observasjonsarbeid er et biarbeid for de aller fleste observatører og mange arbeidsgiverer viser stor fleksibilitet slik at observatørene kan utføre observasjonsarbeidet på en så god måte som mulig.

Alle observasjoner fra våre observatører registreres på Regobs og er da tilgjengelig for alle. Snøskredvarslingen har en avtale med hver enkelt om antall observasjoner pr uke og de får en godtgjørelse pr registrering. Det er også krav til hva en full registrering skal inneholde. Alle observatørene gjør dette i tillegg til annet arbeid. Mange er sentrale personer i de lokale toppturmiljøene eller i redning og har et bredt kontaktnett. Vi anser dette for å være gunstig, siden de ofte kan drive forebyggende arbeid samt at de fanger opp hendelser og får greie på forholdene i fjellet fra andre.

Når skredvarslingen har behov for observasjoner utover det som er avtalt eller har behov for snø og skredobservasjoner fra spesifikke høydenivå og himmelretninger, bestilles dette av vaktleder i snøskredvarslingen. Dersom en observatør i regionen har anledning til å gjennomføre dette, registreres det som en tilleggsobservasjoner og godtgjøres deretter. Alle observasjoner, også bestilte observasjoner, gjøres på predefinerte observasjonsturer som er godkjent av leder for observatørkorpset. Turen er valgt ut i fra hva slags informasjon som kan finnes på den aktuelle turen som er av betydning for det regionale varselet. Turene er også vurdert med tanke på hvilke forhold de kan gjennomføres under. Alle turene er ATES klassifisert og beskrevet med kritiske punkter, observasjonspunkter og eventuelle skredbaner er inntegnet.

Det tar tid å bli en god observatør. Derfor ønsker vi å holde på folk så lenge som mulig. Mange bor på små steder der det kan være belastende å ha en rolle som den «lokale skredeksperten». Derfor har vi klare skillelinjer mellom hva som er observatørens rolle – innhente snø og skredinformasjon, og hva som er snøskredvarslernes rolle – lage skredvarsel og i enkelte tilfeller komme med anbefalinger og råd.

Alle som har behov for spesielle observasjoner, kommuner, konsulenter og andre, står selvsagt fritt til å gjøre egne avtaler med snøskredvarslingens observatører, men da må både godtgjørelse, hms, forsikring, faglig oppfølging, utstyr, osv. dekkes av oppdragsgiver.

Siden alle som arbeider med snøskred har behov for relevant snø og skredinformasjon og vil kunne ha nytte av informasjon innhentet av andre, vil vi oppfordre alle til å dele dette på en felles plattform, Regobs.

Den primære kilden til informasjonsutveksling mellom observatør og varslingstjenesten er Regobs. Dersom det er behov for mer direkte kontakt, gjøres dette via meldingssystemet i varslingsverktøyet til snøskredvarslingen i form av mail eller sms. Det er kun unntaksvis at det kan være behov for å snakke med observatørene pr telefon. I de tilfeller sendes det først en forespørsel på sms og det er da opp til observatøren å stille sin tid til disposisjon. Ingen av observatørene har dette som sin primære jobb. Derfor må det være helt opp til dem om de kan og ønsker å bruke sin tid på henvendelser ut over det som er avtalt og som registreres på Regobs. Som oftest er slike henvendelser helt uproblematiske og observatørene positive til kontakten med varslingstjenesten. Som oppdragsgiver for NVE`s observatørkorps mener vi det er viktig å være tydelig hva oppdraget innebærer og hvilket omfang det har. Derfor ønsker vi å begrense henvendelser og oppgaver som går ut over det avtalte oppdraget, samt skjerme dem fra situasjoner som kan oppleves som belastende. Ved ulykker og hendelser der det av ulike grunner er behov for innhenting av snø og skredinformasjon kan dette bestilles av vaktleder. Observasjonene utføres av observatør fra en annen region enn den det skal innhentes observasjoner fra. Sammen med leder for observatørkorpset vil den aktuelle observatøren diskutere seg frem til om og i tilfelle hvordan turen lar seg gjennomføre. Dette med tanke på innhenting av relevant informasjon og egensikkerhet.

Snøskredvarsling stiller seg positiv til at andre kan dra nytte av observatørenes kompetanse og lokalkunnskap. Ved behov som ikke dekkes av det som er tilgjengelig på Regobs, ber vi om at eventuelle henvendelser skjer gjennom vaktleder i snøskredvarslingen. Slik kan vi få oversikt over omfanget og samle erfaringer.