Snøskred skapte flomfare i Stormdalsåga

Publisert:

En snøpropp i Stormdalsåga i Rana har denne våren ført til oversvømmelser og fare for flombølge nedover vassdraget. NVE sendte ut gult farevarsel for flom og frarådet opphold langs elva 23. mars. Observasjoner i felt, vannføringsmålinger og satellittbilder viser nå at området er drenert. NVE har derfor nedgradert farevarselet til grønt nivå.  

 

Utsikt nedover Stormdalen. Rasstedet (Skarpnesen) er ikke synlig på bildet, men ligger i dalsvingen nedenfor den synlige delen av elva. Vannet i de oversvømte områdene har trukket seg tilbake. Foto: Hans Moasveen/Statskog.

Snøpropp i Stormdalsåga førte til oversvømmelser og fare for flombølge

Snøskred i nedre delen av Stormdalen i Saltfjellet Nasjonalpark dannet en snøpropp og førte til oppdemming av Stormdalsåga. Fra satellittbilder, værobservasjoner og estimert snøsmelting antas skredet å ha inntruffet natt til 1. mars, men nøyaktig tidspunkt er noe usikkert. Det ble meldt om vannansamlinger og oversvømmelser oppstrøms skredområdet mot slutten av mars. En kan se video av isproppen og oversvømmelsen på ranablad.no.

Det var bekymring for at snøproppen skulle løsne og føre til flom i nedre delen av Stormdalsåga, og raskt stigende vannføring i Ranelva nedstrøms samløpet med Stormdalsåga. NVE sendte derfor ut varsel om flomfare på gult nivå for Stormdalsåga og Ranaelva på varsom.no den 23. mars. NVE, kommunen og Statskog frarådet opphold langs Stormdalsåga og på isen i Ranelva.

Tilsvarende hendelse i 2019

Det er ikke første gang en snøpropp har demmet opp Stormdalsåga. En tilsvarende hendelse skjedde sist i 2019. Da gikk det snøskred som dannet en 20 m høy snøpropp og oppdemming i samme område. Den gangen ble situasjonen løst av seg selv ved at vannet til slutt drenerte under snøproppen.

Området ble drenert og faren for flom er nå over  

Fra observasjoner i felt ble det meldt om at vannansamlingene fortsatt var økende i begynnelsen av april. Den 10. april observeres det åpen elv nedstrøms snøproppen. Samtidig er det en økning i vannføring fra 5 m3/s til 15 m3/s på Bredek stasjon, som ligger (like) nedstrøms snøproppen. Dette tyder på at vannet har funnet en vei gjennom snøproppen. Satellittbilder tatt noen dager senere indikerer at vannet i de oversvømte områdene da hadde sluttet å stige. Observasjon i felt den 20. april viste at vannet hadde trukket seg helt tilbake, samtidig som vannføringen var tilbake innenfor normalen for årstiden. Faren for raskt stigende vannføring og flom vurderes derfor som over, og farevarselet ble avsluttet den 20. april.​

Illustrasjon av hendelsesforløp ved bruk av satellittbilder

Satellittbilde fra 26. februar viser situasjonen før skredet går med åpen elv både før og etter Skarpnesen indikert ved mørke konturer langs hele elvestrekke

Satellittbilde fra 26. februar viser situasjonen før skredet går med åpen elv både før og etter Skarpnesen indikert ved mørke konturer langs hele elvestrekket

En gang mellom 26. februar og 4. mars har det gått skred ved Skarpnesen og dannet en demning, eller «snøpropp». Lav vannføring etter rasstedet antas på grunn av fravær av mørke konturer i elvestrekket. 

Det har gått skred ved Skarpnesen og dannet en demning, eller «snøpropp». Lav vannføring etter rasstedet er indikert ved lysere farge grunnet fravær av betydelige mengder rennende vann.

26. mars observeres oversvømmelser oppstrøms rasområdet indikert ved mørkere konturer langs elvebredden. Det er fremdeles fravær av betydelige mengder rennende vann nedstrøms. 

Det observeres oversvømmelser oppstrøms rasområdet indikert ved mørkere konturer langs elvebredden. Det er fremdeles fravær av betydelige mengder rennende vann nedstrøms.

Rundt 12. april har vannet i de oversvømte områdene sluttet å stige. Det er igjen åpen elv nedstrøms Skarpnesen indikert med mørkere konturer nedover elvestrekket. 

Vannet i de oversvømte områdene har sluttet å stige. Det er igjen åpen elv nedstrøms Skarpnesen.

Overingeniør Anne Ellekjær Stavang, tlf. 980 22 968 anst@nve.no

Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf. 945 21 657 hec@nve.no