Om flommen i Rana 21. september 2020

Publisert:

Basert på gjeldende flomsonekart, som ble laget i 2004, tilsvarer flommen i Rana ved Reinforsen et gjentaksintervall på mellom 100 og 200 år.

Det var stor flom i Røssåga også. Her fra Sjøforsen i Korgen den 21. september. Foto: Vebjørn Opdahl, NVE

 

Det var stor flom flere steder i Nordland i begynnelsen av forrige uke, 21.- 22. september. I ettertid har det vært etterspørsel etter gjentaksintervallet på flommen i Ranelva. Vannstanden ved målestasjon 156.49 Reinforsen var på det meste nesten 1,5 meter høyere enn i juni 2011, som hadde den til da største observerte flommen i observasjonsperioden (1991- 2019). Ut fra tilgjengelige data var den maksimale vannføringen ved Reinforsen 2275 m3/s. Størrelsen på vannføringen er imidlertid beheftet med betydelig usikkerhet fordi det ikke er utført måling av vannføring på så høye vannstander som det var under denne flommen.

Basert på gjeldende flomsonekart, som ble laget i 2004, tilsvarer flommen ved målestasjonen Reinforsen et gjentaksintervall på mellom 100 og 200 år. Basert på samme grunnlag var gjentaksintervallet mer enn 200 år i Ranelva oppstrøms samløpet med Langvassåga.

En slik ekstremverdi medfører at det er behov for å vurdere grunnlaget for flomsonekartet for Ranavassdraget på nytt. Det er sannsynlig at en slik revisjon vil gi høyere flomvannføringer enn de som ble beregnet i 2004.

Gjentaksintervall er ingen fast størrelse, men baserer seg på tilgjengelig datagrunnlag på beregningstidspunktet. Med en så stor flom som årets flom i datagrunnlaget, kan gjentaksintervallet for den bli endret når det blir utført nye beregninger.