Hopp til hovedinnhold

Tørken i Norge. Oppdatert status 23. august 2018.

Publisert: 23.08.2018

Mye regn de siste to ukene har ført til en bedring i grunnvannstanden og i elvevannføringen i store deler av Norge. Det er imidlertid fortsatt svært lav og synkende grunnvannstand i østlige deler av Sørlandet og i sørligste deler av Østlandet.

Kart over grunnvanntilstand 14., 22. og 30. august**. Kilde: senorge.no

Se større versjon av kartbildet.

Siden 1.mai i år har det kun kommet rundt halvparten av normal nedbør for månedene mai, juni og juli, både i Sør-Norge, Trøndelag og i deler av Nordland. Svært høye temperatur i juni og juli ga også stor fordamping. Dette førte til svært lav grunnvannsstand i store deler av Norge og veldig liten vannføring i elver og lav vannstand i vannreservoar. Tørken har hatt store konsekvenser i Norge: skogbrannfare, redusert matproduksjon, begrenset drikkevannsforsyning, skader på økosystemer og økt strømpris.

Situasjonen har nå bedret seg i store deler av Norge, men vi kan ikke avlyse tørken helt ennå, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE.

I deler av Sør-Norge trengs det fortsatt betydelig mengder nedbør over flere uker for å komme tilbake til en normal situasjon. Det gjelder særlig sørøstlige deler av Sør- og Østlandet der grunnvannsnivået er svært lavt og fortsatt synkende, tilføyer Hervé Colleuille.
Det ventes ikke store mengder nedbør i dette området de neste 10 dager, og situasjonen vil derfor kunne forverres noe. Flere stasjoner i dette området har nå en grunnvannstand som er blant de laveste observasjonene for denne tiden av året, tilnærmet nivået som tidligere tørkeperioder i 2010, 2006 og 1996. 

På flere steder i Sør-Norge har tørken ført til at flere brønner og drikkevannsmagasiner har gått tomme, eller er nesten tomme for vann. Vårt råd til vannverk- og brønneiere er derfor fortsatt å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasiner med tanke på forsyningsberedskapen utover høsten, sier Hervé Colleuille. Flere kommuner har innført sparetiltak i løpet av sommeren. Disse tiltakene må opprettholdes så lenge situasjonen krever det.

Vi minner om at det er Fylkesmannen som har myndighet til å treffe vedtak om fordelingen og gjennomføringen av vannuttak i knapphetssituasjoner. Les mer om dette her.

Se også tidligere statusrapporter.

**Kartene for 1. 14. og 23. august viser aktuell og prognosert grunnvannstand i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i perioden 1981-2010. Fargene i bakgrunnen er basert på beregninger med en hydrologisk modell.

Sirklene på kartene for 1. og 14. august representerer målinger fra NVEs stasjonsnett for grunnvannstand sammenlignet med normalt.

Klasseinndelinger er: Svært høy grunnvannstand (over 95-persentil); Høy (mellom 75- og 95- persentil); Normal (mellom 25- og 75-persentil); Lav (mellom 5- og 25-persentil); Svært lav (under 5-persentil) betyr at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.