Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Grunnvannstatus i Norge – 5. april 2022

Publisert: 07.04.2022

Det er nå generelt store forskjeller i grunnvannsnivå i landet. Langs kysten i Sør-Norge er det nå lav til svært lav grunnvannstand, mens det i indre strøk og fra Trøndelag til Finnmark derimot er generelt normal til høy grunnvannstand for årstiden.

Figur 1. Kart over beregnet grunnvannstand, hhv. 5. mars 2022 og 5. april 2022. Fargede sirkler er målt grunnvannstand. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Kilde: senorge.no

Lav grunnvannstand langs kysten i Sør-Norge

I starten av mars var grunnvannstanden generelt normal til høy i hele landet, sammenliknet med gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Lite nedbør i Sør-Norge i løpet av mars kombinert med mindre snø enn normalen har medført at grunnvannstanden her har sunket betydelig, spesielt i kystnære strøk. Modellert grunnvanntilstand (jf. figur 1) viser stedvis lav til svært lave verdier langs kysten i Sør-Norge, og noe høye verdier i indre strøk og i deler av Norge-Norge sammenliknet med målt grunnvannstand.

Tørr mars i sør - våt i nord

Ifølge Meteorologisk Institutt (MET) sin månedsrapport for mars 2022 (pdf) var mars generelt varmere og våtere enn normalen i Nord-Norge, men generelt varmere og mye tørrer enn normalen i Sør-Norge.  I Sør-Norge falt det fra 50 til 95 % mindre nedbør enn normalt, og ifølge MET satt drøyt 20 nedbørstasjoner rekord for tørreste mars (for stasjoner med mer enn 15 års drift). Kontrasten til Nord-Norge var betydelig, hvor det på en rekke nedbørstasjoner ble målt 50 til 100 % mer nedbør enn normalt. For hele landet sett under ett falt det 20 % mindre nedbør enn normalen.

Lite snø i deler av Sør-Norge kan gi en tørr vår

Det er i år generelt mindre snø enn normalt på Østlandet ifølge NVEs snørapporter. Unntakene er i de nordvestligste fjellområdene der det er normalt og stedvis mer snø enn vanlig. I områdene som har mindre snø enn normalt vil faren for lav grunnvannstand og tørke være større enn i et normalår. I disse områdene er man avhengig av at det kommer nedbør i ukene fremover for å unngå en begynnende tørkeperiode. METs varsel om skogbrannfare for deler av Østlandet og Sørlandet i siste del av mars signaliserer tørre forhold i disse områdene.

Relaterte tema: