Hopp til hovedinnhold

Hvem forulykker på is?

Publisert: 15.05.2020

NVE har registrert isulykker siden 2006. I denne perioden har hele 52 personer omkommet. Vi har nå fininndelt ulykkene etter type ferdsel. Det viser seg at hele 65 % av de omkomne gikk til fots, kjørte snøskuter eller fisket på isen. Hittil i vinter er det tre omkomne, en snøskuterkjører og to isfiskere.

Alle isulykker sett fra Iskart.no

Folk som går på føttene er ofte dårlig forberedt på å gå gjennom isen. Over 30 % av de omkomne gikk til fots, altså uten ski eller skøyter på beina. Litt mer overraskende er det at den nest største gruppen er snøskuterkjørere som står for nesten 20 % av dødsulykkene. Videre er det noe underlig at 15 % av de omkomne er isfiskere. De har jo med seg isbor og har i mange år brukt ispigger. Problemet er nok at de tyner issesongen vel langt, eller ikke har med tørt skift. Kun 7 % av de omkomne er skøyteløpere, en gruppe mange tror dominerer statistikken. Dagens skøyteløpere har en god sikkerhetskultur!

Figuren viser med blått antall personer som har gått overraskende gjennom isen, og med rødt hvor mange av dem som har omkommet. Merk at det er forskjellige akser for de to søyletypene.

Les mer om ulykkesstatistikken på Varsom

Iskart.no kan du se hvor ulykkene har vært og lese om dem for å lære av andres feil.

  • Klikk på temasymbolet over kartet og velg Isulykker
  • Klikk en gang til på temasymbolet for å filtrere blant isulykkene. Du kan:
    • Velge å se bare årets ulykker, eller for alle år
    • Velge å se bare dødsulykker eller alle
    • Velge å se bare en hendelsestype, f.eks. isfiskere

Klikk på Tema-symbolet

Klikk på Tema-symbolet. Menyen åpner seg.

Velg temaet Isulykker. Isulykker aktiveres og menyen lukker seg.

Klikk på det nye Tema-symbolet. Menyen for temaet Isulykker åpner seg.

Velg "Alle dødsulykker på is". Menyen lukker seg. Åpne den på nytt med Tema-symbolet og velg "Isfisker". Menyen lukker seg.

Og nå ser du alle dødsulykker med isfiskere. Klikk på symbolene. Les og lær!