Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Tørke-, flom- og jordskredåret 2022

Publisert: 20.01.2023

I store deler av Sør-Norge var 2022 preget av en vår og sommer med lite vann. Dette ga svært lav grunnvannstand og lav vannstand i de store innsjøene på Østlandet. Flere steder i landet var det også mange korte episoder med svært mye regn som førte til store flom- og jordskredhendelser.

Oversvømmelse i Evanger i Voss kommune, Vestland fylke 12.11.2022. Foto: Bjørg Lirhus Ree, Voss kommune, Varsom Regobs

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte ut totalt 79 jordskredvarsel og 127 flomvarsel i 2022. Det var 62 dager med varsel om jordskredfare på gult nivå, seks på oransje, og to på rødt nivå. For flom var det 51 dager med varsel på gult nivå, 13 på oransje og fire på rødt nivå. I tillegg var det ca. 31 dager med varsel om styrtregn utstedt av Meteorologisk institutt (MET) i løpet av sommeren.

Antall utsendte varsel ligger på gjennomsnittet for de siste 10 årene (se figur 1). Det er ikke rekordmange dager med varsel, men det var flere kortvarige store og alvorlige flom- og skredhendelser. Åtte av disse hendelsene (figur 2) er dokumentert av NVE og MET i form av digital rapport i NVEs webportal flomhendelser.no.

Gode forberedelser

Gode forberedelser er viktig for å redusere faren for skader. De fleste kommuner, Statens vegvesen, Bane Nor, lokale beredskapsaktører og regulanter gjorde i de fleste tilfellene gode forebyggende tiltak i forkant av hendelsene. Tidlig varsling fra NVE og Meteorologisk institutt (MET), forebyggende tiltak og god krisehåndtering har sannsynligvis bidratt til å avverge eller begrense mange flom- og skredskader.

Ekstremværet Gyda 12.-14. januar

Den første alvorlige hendelsen skjedde 12.- 14. januar da en atmosfærisk elv med store nedbørsmengder førte til flom, snø-, jord-, sørpe- og flomskred i deler av Møre og Romsdal og sør i Trøndelag. Hendelsen ble varslet som et ekstremvær av Meteorologisk institutt og fikk navnet Gyda. NVE sendte ut flom- og jordskredvarsel på rødt nivå. Over 70 veier ble stengt på grunn av flom og lokale oversvømmelser. 17 veier og Meråkerbanen ble stengt som følge av jord-, sørpe- og flomskred. 16 hus ble evakuert i Ålesund på grunn av jordskred og 44 personer ble evakuert grunnet fare for flom i en elv ved Eresfjord. Det ble estimert at ekstremværet forårsaket materielle skader for mer 100 millioner kroner.
Les mer om ekstremvær Gyda (flomhendelser.no).

Hendelsen i Nordland og Troms 19.-20. mars

En atmosfærisk elv med mild og fuktig luft traff deler av Nordland og Troms 19.-20. mars og førte til svært mye regn og fare for flom og jordskred på oransje nivå. Seks veier ble stengt grunnet overvann og flom. Det ble observert steinskred og steinsprang samt et sørpeskred i Storfjellet i Nordland.
Les mer om hendelsen i Nordland og Troms (flomhendelser.no).  

Vårflom i fjellet i Sør-Norge og Nord-Norge 27.- 1. juli

Høye temperaturer og vedvarende snøsmelting i slutten av juni førte til flom i fjellområdene i Sør-Norge. Flomvarselet ble oppjustert til rødt nivå for deler av Nordfjord, Sunnmøre, Romsdal og Sunndal. Noen veier ble stengt som følge av flom, men selv om det ble observert flom på rødt nivå var det få skader som følge av hendelsen. Sterk snøsmelting og regn førte også til flom i Nord-Norge. Det ble store flomskader i Kåfjord som følge av fullt kraftmagasin og dermed mye vann i overløp. Les mer om vårflommen i Sør-Norge (flomhendelser.no).

Svært mye regn i Helgeland 10.-11. august

En atmosfærisk elv med svært mye regn, kombinert med høy vannmetning og snøsmelting i fjellet, førte til skredhendelser og flom i flere vassdrag i Helgeland. Det var sendt ut varsler på oransje nivå om svært mye regn (MET) og flom-, jord- og flomskredfare (NVE). Hendelsen førte til stor flom (oransje nivå) i mange vassdrag i Nordland og til noen jord- og flomskred. Det var likevel relativt få negative konsekvenser og skader som følge av flom- og skredhendelsene. Les mer om hendelsen i Helgeland (flomhendelser.no).

Skredet i Hennset i Valsøyfjord 2. september

2. september gikk det et jordskred fra anleggsområdet til den nye E39 ved Hennset. Skredet traff blant annet et hus hvor én person omkom. En ekspertgruppe vurderte at skredet skyldtes utbyggingsprosjektet for nye E39. Les mer om skredet i Hennset (rapport fra ekspertgruppen).

Hendelsen i Møre og Romsdal og Trøndelag 16.-18. september

Deler av Møre og Romsdal og de sørligste delene av Trøndelag ble rammet av mye og vedvarende regn i perioden 16.- til 18. september 2022. Siden jorda allerede var våt, og det var stor vannføring i flere vassdrag, ble det raskt mye vann i små og mellomstore elver. Flommen kulminerte i de fleste elvene på gult nivå, og enkelte elver på oransje nivå. De mest utfordrende konsekvensene ble registrert i deler av indre Nordmøre i form av lokale oversvømmelser, vann i kjellere og noen få skredhendelser. Tre ulike jordskred gikk i nærheten av bebyggelse i Rauma, Sunndal og Tingvoll. Omfanget av flom- og skredskadene var relativt begrenset, men enkelte kommuner opplevde situasjonen som svært utfordrende. Les mer om hendelsen i Møre og Romsdal og Trøndelag (flomhendelser.no).

 

Hendelsen i Vestland fylke 10.-12. november

Store deler av Vestland fylke ble berørt av en hendelse med svært mye regn over to døgn. Hendelsen ble varslet i forkant med flom- og jordskredvarsel på oransje nivå. Flomvarselet ble oppjustert til rødt nivå for 11. november. Det var totalt 13 målestasjoner som registrerte vannføring på rødt nivå, 20 stasjoner med vannføring på oransje nivå og 15 stasjoner med vannføring på gult nivå. Det ble rapportert om 35 skred som følge av hendelsen og 41 stengte veier på grunn av oversvømmelse. Naturhendelsen påvirket infrastruktur og bebyggelse i store deler av Vestland fylke, men Voss kommune ble særlig rammet. Det ble meldt inn mer enn 200 skader på bygninger med et erstatningsestimat på rundt 100 millioner kroner. Digital rapport i flomhendelser.no er under utarbeidelse.

Flomhendelsen langs Skagerrakkysten 24.-29. november

Mye regn kombinert med snøsmelting førte til flom i kystnære elver i lavlandet i deler av Agder og Telemark. Flomvarselet ble oppjustert til oransje nivå 25. og 26. november for deler av området. Det var særlig stor vannføring (oransje nivå) i Kragerøvassdraget, Arendalsvassdraget, Tovdalsvassdraget og Gjerstadvassdraget. Hendelsen førte til stengte og skadede veier, noen få utglidninger og vann i kjellere. En barnehage i Tvedestrand kommune måtte evakueres pga. truende vannmasser. Digital rapport i flomhendelser.no er under utarbeidelse.

Uvanlig lite vann i Sør-Norge

Usedvanlige lite nedbør vinteren 2021-2022 og våren 2022 førte til skogbrannfare i store deler av Sør-Norge og til svært lav grunnvannstand. Det lave grunnvannsnivået medførte lite tilsig av vann til elver og bekker. NVE advarte i slutten av april, i en nyhetssak på varsom.no ,om at tørken kunne skape utfordringer utover våren. Det ble registrert svært lav vannstand i mange innsjøer og elver på Østlandet og Sørlandet, noe som blant annet førte til uheldige konsekvenser for båtferdsel og matproduksjon (landbruksvanning). Det ble også rapportert om utfordring med vannforsyning noen steder, blant annet i Lindesnes.

Vannmangel rammet vannproduksjon

Fyllingsgraden i kraftvannmagasinene på Østlandet og Sørlandet ble også mye lavere enn normalt og førte til lavere vannkraftproduksjon enn normalt. Samtidig som deler av Sør-Norge hadde uvanlig lite vann i elver og vannmagasiner, ble store deler av Europa rammet av en tørke som kan være den verste på 500 år. Det var Vest- og Sentral-Europa som ble verst rammet med tørre elver, rekordstore skogbranner, stans i vannkraftproduksjon, vannrasjonering og redusert avling.

I løpet av høsten ble situasjonen i Sør-Norge snudd om, og vi gikk fra svært lite vann til mye vann i store deler av Sør-Norge. I løpet av oktober var tørken definitivt over.

Klimastatus 2023

Meteorologisk institutt (MET) v/TV-meteorolog Terje Alsvik Walløe presenterte 05. januar en oppsummering av væråret 2022 som du kan finne på Klimastatus 2023: Ekstremvær i Norge (met.no)

Kontakt

Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf. 945 21 657, hec@nve.no

Pressetelefon, tlf. 489 97 667 (ikke sms), pressevakt@nve.no

Figur 1. Antall jordskredvarsel (øverst) og antall flomvarsel (nederst) i perioden 2013-2022.

Figur 1. Antall jordskredvarsel (øverst) og antall flomvarsel (nederst) i perioden 2013-2022. Klikk på bildet for større figur.

                                 

Figur 2. Månedlig antall flom- og jordskredvarsel i 2022 og store hendelser omtalt i denne saken.
Figur 2. Månedlig antall flom- og jordskredvarsel i 2022 og store hendelser omtalt i denne saken. Klikk på bildet for større figur.