Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Kvikkleireskred i Gjerdrum kommune

Publisert: 03.01.2021

Oppdatert 05.01 kl.16:45: Det gikk et stort kvikkleireskred i Gjerdrum kommune 30.12. NVE bistår politiet og kommune med faglig rådgivning.

Kvikkleireskredgropen ved Ask - Foto: Jaran Wasrud/NVE

Oppdatert 05.01 kl. 16:45: Politiet meldte tirsdag ettermiddag at redningsaksjonen på Gjerdrum nå trappes ned. NVE fortsetter med å bistå både kommune og politiet i det videre arbeidet.  Les mer på https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/redningsaksjon-trappes-ned-nve-fortsetter-sin-bistand/

 NVEs samleside om kvikkleireskred: https://www.nve.no/om-kvikkleire/

Oppdatert 03.01 kl. 19:30: NVE bistår politiet med faglig rådgiving i redningsarbeidet. NVE har geologer og geoteknikere på stedet som bl.a. overvåker skredområdet dag og natt. Dette er et omfattende og krevende arbeid. Skredkantene er nå mindre ustabile, men kan fortsatt rase. NVE, sammen med NGI og Multiconsult, arbeider også videre med analyse av grunnundersøkelser og vurdering av om enkelte områder etter hvert kan tas i bruk. Vurderingene av Kogstadområdet ble ferdigstilt søndag 3.januar. Konklusjonen til NVE er at observasjonene som ble gjort ikke tilsier noen økt fare for skred i området. NVE har derfor anbefalt at evakueringen oppheves. Rapporten ble levert til politiet, som deretter besluttet å oppheve evakuering i dette området. NVE har også begynt arbeidet med å støtte kommunen i hvordan området kan og bør sikres.

NVE bistår nødetatene

NVE bistår nødetatene med faglig rådgivning om hvilken områder som må evakueres og hvordan redningsarbeidet kan gjennomføres på en tryggest mulig måte. Fortløpende vurderinger gjøres basert på oppdatert informasjon fra helikoptre og droner som er inne i området, i tillegg til kunnskap om grunnforholdene i området. 

NVE jobber i dialog med politiet for å se om enkelte områder etter hvert kan tas i bruk. Vi har også begynt arbeidet med å støtte kommunen i hvordan området kan og bør sikres. NVE er innstilt på å bistå med det vi kan i det langsiktige arbeidet som er nødvendig, etter forespørsel og i samarbeid med kommunen.

Kvikkleireskredet i Ask

30.12 gikk det et stort kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum kommune. Skredgropen er ca 300 x 700 meter. Det er et stort skred målt i antall berørte husstander og antall evakuerte er dette det største kvikkleireskredet i senere tid i Norge (se faktaboks om tidligere store kvikkleireskred i Norge).  Dette er et område som delvis har vært kartlagt tidligere, og det er kjent at det er kvikkleire i området.

Kvikkleireskred er isolerte hendelser og er knyttet til grunn- og terrengforhold på det aktuelle stedet. Det skal spesielle grunnforhold til for at et kvikkleireskred skal gå slik som på Gjerdrum. Det er liten sannsynlighet for at tilsvarende store skred vil gå andre steder på Romerike nå. Dersom det likevel observeres større endringer i terrenget bør disse meldes inn til din kommune. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger. 

Kvikkleireskred omfattes ikke av jordskredvarslingen

Det er langvarige og spesielle prosesser som fører til kvikkleireskred som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til aktuelt vær. Tidspunkt for kvikkleireskred kan derfor ikke varsles. Kvikkleire er i utgangspunktet fast, men om leira blir overbelastet kan strukturen klappe sammen og leirpartiklene vil flyte i frigjort vann. Resultatet blir et kvikkleireskred. Kvikkleireskred kan utløses av menneskelig aktivitet, som deponering av masser, grave- og sprengningsarbeid, eller av langsomt erosjon i bekker/elver over tid (les mer i fakta-boksen)

Les mer om kvikkleireskred og mulige årsaker på https://www.nve.no/flaum-og-skred/om-skred/kvikkleireskred/

Kontaktinformasjon: https://www.nve.no/om-nve/kontakt-oss/

 

Oversikt over skredområdet sett fra sørvest. Foto: Jaran Wasrud/NVE

Kvikkleireskred ved Ask.  Foto Jaran Wasrud/NVE

Kvikkleireskred ved Ask.  Foto Jaran Wasrud/NVE

Oversikt-bilde fra Sør. Foto Jaran Wasrud/NVE