Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Midlertidig sikring av flomverk

Hvem har ansvar for å sikre

  • I utgangspunktet er det grunneier som selv er ansvarlig for å sikre egen eiendom. Der flere eiendommer er involvert, kan det være naturlig at kommunen engasjerer seg. Kommunen kan også ha forpliktelser etter sivilbeskyttelsesloven.
  • Vi vil også minne om at arbeider i og langs flomstore vassdrag medfører en viss fare. Det må derfor utvises stor forsiktighet og tas nødvendige forholdsregler slik at personell ikke utsettes for unødig fare.

Midlertidig sikring av flomverk

  • Det er vanskelig å gi noen generelle råd om bygging av midlertidige flomverk eller midlertidig akutt forhøying av eksisterende flomverk. Det må vurderes en individuelle vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Avhengig hvordan det enkelte flomverket er utformet, kan en midlertidig påbygging føre til et ukontrollert brudd på flomverket som vil være langt mer ødeleggende enn et kontrollert innslipp av vann fra nedre ende av flomverket.
  • En del flomverk er konstruert slik at vannet naturlig vil renne inn nedenfra når dimensjonerende vannstand stiger over det som flomverket er dimensjonert for. Dette sikrer til en viss grad en kontrollert oppfylling som gir minst skader selv om skadepotensialet fortsatt vil være stort. Dersom det vurderes at et flomverk vil renne over, er det vår sterkeste anbefaling at vannet slippes inn fra nedre ende av flomverket. Dersom vannet slippes inn i øvre ende, vil dette renne ukontrollert gjennom området bak flomverket og forårsake store skader.
  • Alle flomverk er basert på et dimensjoneringsgrunnlag som forutsetter en maksimumshøyde, som er lagt til grunn for prosjektering og bygging.  Dersom høyden økes midlertidig, vil stabiliteten på flomverket reduseres. Man risikerer da et ukontrollert brudd. Det må derfor gjøres individuelle vurderinger før man midlertidig øker høyden på flomverk. Jo høyere flomverket er i utgangspunktet, jo viktigere er det å gjennomføre de individuelle vurderingene før man begynner.
  • Ved flomverk der man tidligere har erfart «koking» (hydraulisk grunnbrudd) på innsiden i forbindelse med høy vannstand, vil det i liten grad være mulig å forhøye midlertidig.
  • Vurderingene over vil ikke være til hinder for at man kan bygge opp over kortere strekninger, der man har et lavpunkt eller tidligere har hatt setninger. Dette må vurderes individuelt.
  • Det er likevel ikke noe i veien for å bygge midlertidige flomverk på flatmark rundt for eksempel et boligfelt, et industriområde eller andre områder man ønsker å beskytte. Et midlertidig flomverk kan typisk ha en høyde på opptil en meter. Det vil være hensiktsmessig å gjennomføre disse arbeidene ved bruk av maskiner og tette masser, eventuelt ved bruk av en tetteduk.
  • Sandsekker er mest aktuelt rundt dører og mindre åpninger. De er mindre hensiktsmessig over større strekninger der maskinell utlegging er mer rasjonelt.