Hopp til hovedinnhold

Hvordan skjer den daglige overvåkingen og rapporteringen?

Fjellskredovervåkingen er bemannet av geologer og teknisk personell som går rullerende, døgnkontinuerlige vakter. Vaktene har god kunnskap om de enkelte overvåkede fjellpartiene, både teknisk og geologisk.

Det utarbeides daglige, interne geologiske og tekniske rapporter med status for hvert av de overvåkede fjellpartiene. Den geologiske statusen inneholder trender, bevegelsesmønster, endringer i vannivå i fjellet og andre forhold. Endringer av farenivå besluttes i plenum av geologene under ledelse av seksjonssjefen.

De tekniske vaktene kontrollerer alle tekniske sider ved overvåkingen som måleinstrumenter, og tilhørende infrastruktur. Dette inkluderer lokale systemer for energiforsyning i fjellet, og dataoverføring til de nettbaserte systemene som geologene bruker. Høye krav til stabilitet i driften gjør at teknisk personell ofte, og på kort varsel må rykke ut i felt.

På slutten av vaktperioden utarbeides det hver uke en geologisk og en teknisk ukesrapport med status for hvert av de overvåkede fjellpartiene. Den geologiske ukesrapporten publiseres på varsom.no. Her blir det gjort en sammenstilling av måledata. Dersom et fjellparti har gult eller høyere farenivå, publiseres daglige geologiske statusrapporter.

Farenivået for det enkelte overvåkede fjellparti gjelder inntil et nytt farenivå er varslet. Dette til forskjell fra de andre varslene på varsom.no som gjelder for et visst antall dager fram i tid (andre typer skred, flom og is).