Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Ofoten Monday 04.12.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
There is a persistent weak layer buried in the snow pack. Be careful in areas with wind deposited snow, especially when going from looser snow to areas with wind deposited snow around the treeline. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Du kan løyse ut snøskred på grunn av vedvarande svakt lag av kantkorn i snøen. Dei svake laga ligg under flak av fokksnø eller skarelag og finst i mange fjellsider. Tilhøva i fjellet kan vere utfordrande sjølv om skredfaren vert vurdert til moderat. Det er mange observasjonar av fareteikn i form av drønnelydar i snøen dei siste dagane. Det kjem litt nysnø, men ikkje nok til ein vesentleg auke i skredfaren. Kor store skreda kan bli, vert mange stader avgrensa av snømengdene i fjellet. Men hugs at også små skred kan skade deg viss du vert ført mot oppstikkande steinar.

Snow cover (in Norwegian), Sunday 03 December 2023

Det ligg snø frå havnivå men snødekket er generelt tynt.
Snøen er laus i skogen. Over tregrensa er snøoverflata vindpakka.
Vind har blåst vekk snø og oppstikkande formasjonar kan vere bare, medan det har samla seg snø i leformasjonar og forsenkingar. Her kan det også vere mogeleg å finne lausare snø.
Vind frå søraust har gjort at det finst mest snø i nord- og vest vendte heng.

Det er vedvarande svake lag av kantkorn og somme stadar rim i snøen. Ferske observasjonar av drønn tyder på at dette framleis er eit aktuelt skredproblem.
Svært låge temperaturar og tynt snødekke gjer at heile snødekke er i ferd med å bli omdanna til kantkorn. På snøoverflata kan ein finne snøkrystallar av både kantkorn og rim.

Mountain weather

Sunday 03 December 2023

No precipitation. Breeze from southeast. -22 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Monday 04 December 2023

4-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from southwest. -22 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS