Avalanche forecast for Voss Tuesday 2019-03-19

2
Moderate
Published:

Be careful in terrain where you find fresh wind deposited snow. Weak layers beneath the new snow can be triggered by a skier.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from north.
-9 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Breeze from southeast., change to moderate gale from the south during the evening.
-9 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / VOSS

Snow

19.03.2019 kl. 18:38

852 masl

VegardVB (**)

Weather

I 18.15 tida begynte det med lett snøvær og vind frå sørvest. Over og ved tregrensa var det moderat vindtransport av snø

ObsID: 187163

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

19.03.2019 kl. 13:43

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt kaldt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Aukande nedbør og vind.

ObsID: 187090

Voss / KVAM

Snow

19.03.2019 kl. 12:11

865 masl

steinar@tindeguide.no (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Snow Profile

10 stratigraphy layers observed 5 temperature points observed Snøprofil i sørvendt helning, 860 moh. Profilet er 50 meter fra registrering/profil i nordøstvendt heng. ECTP12 @37 Q1/Q2 on FC 1 mm

ObsID: 187156

Voss / KVAM

Snow

19.03.2019 kl. 12:00

853 masl

steinar@tindeguide.no (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 10 Of:  Weather Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Mot vest.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Bilde mot søraust. Konveksar har tynt snødekke. Det har blese godt frå mange himmelretningar her (alle?).
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Bilde mot nord, tatt ved 850 moh. Det austvendte henget midt i bildet er godt lasta med innblåst snø (sørvesten).
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Bilde tatt mot nordaust, ned i Løkjesdalen.
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  NØ, 860 moh ECTP12 @40 Q1 on 1-2 mm FC. Gikk til brudd i øverste kantkornlag (mellom to tynne og porøse skarelag).
Image Of Avalanche Problems
Image 6 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  1-2 mm store kantkorn teke frå det øverste kantkornlaget (under tynn skare). "Striations" (striper) på enkelte korn kan sjåast, på dei større korna. ECTP12 @40, Q1.
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  steinar@tindeguide.no Comment:  Kantkorn frå det nederste kantkornlaget (i serien av 3 skarelag/kantkornlag like over smeltefryspakka.) Kantkornkrystallane er meir avrunda her.
Image Of Avalanche Problems
Image 8 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Snøprofil i sørvendt heng 50 m frå profilet i denne registreringa (sjå eigen registrering). Snødjupne 77 cm, men dette profilet har samme ingrediensene: 3 tynne og porøse skarelag med kantkorna snø under. I det sørvendte profilet gjekk det til brudd på det nederste kantkornlaget. Glideflata er den kompakte smeltepakka som fraus på 2. Mars. ECTP12 @37 Q1/2 on 1-1,5 mm FC.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fiskebeinsspor frå i går vitnar om litt mjuk tørrsnø i nordhelningar, her ved 680 moh.
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er eit snødekke som gir frå seg få eller ingen fareteikn. Snødekket kan delast i tre hoveddeler: nederst ei tjukk smeltefryspakke. I midten ein serie av 3x skarelag med kankorn i mellom. Og øverst ei fokksnøpakke med varierande hardheit. I løpet av siste 7 dagane har det gått to str. 3 skred i regionen (NV og Ø himmelretning), antageleg på desse vedvarande svake laga fordi skreda har hatt stor forplantning. Fokksnøen over (flaket) har tilsynelatande lite spenning og mange stader er den berande. Dei vedvarande svake laga har stor utbredelse og finst frå og med 600 moh og opp. Antageleg stor geografisk utbredelse også. Det skal truleg mykje til å løyse ut skred per i dag. Med dei store nedbørmengdene som er i tre-dagars prognosen er det grunn til å tru at vedvarande svake lag av kantkorn under skare kan aktiverast - anten ved auka vekt (snø) eller ved at bindingane i flaket blir svakare som følge av tempreturauke (regn) i snødekket. Forecast correct Får ingen faresignal og snødekket framstår stabilt heilt til ein kikkar nærare etter.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl På det noverande tidspunkt er det tilsynelatande lite spenningar i flaket, som består av fleire generasjonar fokksnø pålagra siste halvanna veka. I helga var det høge dagtemperaturar - dette har nok også teke ut ein del "piff" frå overflatesnøen. Med meir last eller auka temperatur (snø/regn) vil desse kantkornlaga kunne aktiverast og gje skred med stor utbreiing.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snødekket er ujamnt fordelt i terrenget. Terrengformasjonar som samlar snø har tjukt snødekke over 7-800 moh, dvs. opp mot 150 cm. Mange bratte sørsider er framsmelta rundt klipper og stein pga solinnstråling. I solvendte skråningar er det berande skare. I vestvendte, nordvendte og austvendte terrengformasjonar som ligg skjerma for vind ligg det framleis noko mjukare tørrsnø som er fin å stå på ski i. Innsynkning fot varierar mellom 0 cm til ca 20 cm der der finst tørrsnø.

Tests

ECTP12@40cmQ1 Medium Til brudd i øvre av de tre kantkornlagene.

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from SW ↗ 10% clouds Klarvær siste døgn med ned mot -10 grader i går kveld/natt. Nordavinden løya i løpet av kvelden.

Avalanche Activity

19. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gått en skitur fra Hamlagrø. Ingen faretegn observert.

Snow Profile

11 stratigraphy layers observed 6 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 187155

Voss / KVAM

Snow

19.03.2019 kl. 11:36

980 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  SVV Comment:  Profil i relativt slakt terreng ca på 1000 m o.h. Det er dannet kant innimellom skarelag høyt i snødekket. Forholdene er veldig varierende. I bratt SØ til V er det over ca 800 m o.h., dannet en ca 5 cm nesten bærende skare på grunn av soloppvarming i går. Denne skaren er svært glatt over ca 800 m o.h. Under denne høyden er snødekket mildværspåvirket med skaredannelse også i slakere terreng, men skaren er her mer bølgete og ru. Har ikke vært høyere, men regner med at snødekket er vindbanket i le for regjernde vindretning som var søndag.
Image Of Notes
Image 3 of 5 Of:  Notes Copyright:  SVV Comment:  Skarelag med løs kant innimellom øverst i snødekket. Merk at det er lite snø på profillokaliteten, og observasjonens hovedpoeng er at det er dannet kant høyt i snødekket over ca 1000 m o.h.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Skare dannet av sol i høyden. Veldig glatt.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Skaren dannet av sol ca 650 m o.h. Mer porøs, og bølgete og ru. Ny snø binder seg bedre til denne skaren lavere nede, men for al del. Kan fortsatt bli en avgjørende part av et fremtidig snøskred.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Opp til 800 m o.h. er snødekket i overflaten mot SØ til V godt armert av skare dannet av sol i går. Denne skaren er ru og bølgete, og ny snø vil binde seg noe lunde til denne skaren. Over ca 800 m o.h., endrer skaren karater og blir speilglatt. Ny snø vil ikke binde seg bra til denne skaren. I høyden er snødekket i overflaten løst, eller med en tynn solskorpe. Det finnes flere lag med tykkere skarer rundt ca 1000 m o.h., og mellom disse skarene er det dannet kant. Vil anta at det er dannet overflatekant i høyden, og i nordlige eksposisjoner der snødekket ikke er hardbanket. Lite respons i fokksnø i dag, da mesteparten av dagens tur er gått i solvendt terreng, og her er det skare dannet av sol som regjerer opp til 1000 m o.h., som er dagens høyeste observasjon. Gjeldende skredproblem i dag var minimale solutløste løssnøskred, men antar at det er fokksnøproblematikk i høyden og i mer solskjermede eksposisjoner. Det første av mange snøfall/ regn-episoder starter nå i ettermiddag. Spesielt nysnø som legger seg på glatt skare i eksposisjon fra SØ til V i løpet av kvelden forventes å være lett å løse ut, eller vil løse ut naturlig. Mye nedbør på kort tid torsdag vil gi et godt sprang oppover i skredfaren. Spesielt fare for sørpeskred under 600 m o.h. vil være viktig å merke seg torsdag. det er ca jevnt 30 - 40 cm ved vegnivå på Kvamskogen. Tele i bakken mange plasser!

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S, SW above 400 masl Solutløste løssnøskred

Weather

No precipitation -4 °C 5 m/s from SE ↖ 30% clouds Det var sol og fint vær med lette skyer frem til klokken 13:30, så skyet det over. Solen tok godt litt etter mitt på dagen, men solskaren fra i går var fortsatt for hard til at det gikk an å komme seg ned fra fjellet på "eit vetigt vis".

Avalanche Activity

19. Mar. 12-18 (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S, SW. Above 400 masl Solutløste løssnøskred i bratt terreng tilknyttet bart berg.

Danger Sign

Recent avalanches Enkelte våte solutløste løssnøskred i tilknytning til bart berg. Skyer over ca klokken 13:30

ObsID: 187045

Voss / VOSS

Snow

18.03.2019 kl. 19:20

797 masl

VegardVB (**)

Weather

6% clouds Lite skyer og mykje utstråling. God sikt og såg svært lite skyer. Hadde ikkje termometer, so kan ikkje sei noko om temperaturen

ObsID: 186954

Voss / VOSS

Snow

18.03.2019 kl. 16:22

1147 masl

Multiknut (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Multiknut

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Utløst av skiløper

Avalanche Observation

18. Mar 16:22 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered 20 cm high fracture

ObsID: 186947

Voss / VOSS

Snow

18.03.2019 kl. 15:45

802 masl

SjantN (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  SjantN Comment:  Hele siden 2 meter foran meg løste ut med lett belastning av skikjører
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  SjantN
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  SjantN
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  SjantN

Weather

0.2 °C 8 m/s from NE ↙

Incident

Skipatrulje løste ut sked kontrollert for at det ikke skal være til fare for gjester i skianlegget Snow Did not affect anything Skiresort, off-piste

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Løste ut store flaksked

Avalanche Observation

18. Mar 14:50 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SW-facing Buried weak layer of new snow 40 cm high and 50 m wide fracture Lee side Lykkedalen Kontrollert utløst av skipatrulje

ObsID: 186927

Voss / VOSS

Snow

18.03.2019 kl. 14:38

1101 masl

Multiknut (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Multiknut

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Naturlig utløst skred

ObsID: 186916

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

18.03.2019 kl. 11:54

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær og lite vind. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt lite nedbør og lite vind.

ObsID: 186875

Voss / AURLAND

Snow

17.03.2019 kl. 15:00

1020 masl

IFMGA guide (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Problems Copyright:  IFMGA guide

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). NW Schoolbook Shooting Cracks, men svagt lager saknas här så inget release.

ObsID: 186775

Voss / VOSS

Snow

17.03.2019 kl. 13:15

898 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Løs snø tilgjengelig i terrenget og vind gir ferske fokksnøflak i leheng. Det har blåst fra NØ i dag. I går var det mildt og snødekket er prega av dette. Tempr i dag, +3-4 nede i bygda, gjør at stabiliseringsprosessen går fort. Man og tirs vil det stabilisere seg, før det braker løs med et heidundranes høstvær... Forecast correct Bra. Jeg finner ingen kantkorna snø i snødekket her, så enten har mildværet tatt knekken, det kan finnes høyere opp (har kun vært på 900) eller andre steder.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium S, SW, W, NW above 700 masl Tenker at Fg 2 er rett pga redusert utbredelse og skredstørrelse. Tross liten belastning og god forplantningsevne på ECT.

Snow Cover

90 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Snow line at 300 masl Storm slab (soft slab) Dry På Slettafjellet, 900moh er det moderat-lett snøfokk, løyer litt nå ser det ut som. Det har danna seg et skarelag på 1-2cm opp til ca800 som gir et utfordrende skiføre.. under skarelaget er snøen fuktig på 7-800, høyere opp er ikke skarelaget tilstede. Det går an å finne Ok skiføre i leformasjoner i høyden mot V,SV der det er nyinnblåst tørrsnø. Det er stedvis helt avblåst, små sastrugi, hard fokksnø og i enkelte leheng myk fokksnø. Fikk noen skytende sprekker i henget jeg gravde

Tests

ECTP5@15cmQ1 Medium Gikk i lag med nedføyka nysnø

Avalanche Activity

17. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Har ikke observert store områder. Var dårlig sikt i form av flatt lys

Danger Sign

No signs observed Fikk noen korte skytende sprekker

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed 4 temperature points observed Smeltepakka i bunn var her på 200cm. Gravde ned til deunne. Fokksnøen var godt klistra til smeltepakka her.

ObsID: 186742

Voss / AURLAND

Snow

17.03.2019 kl. 13:11

1166 masl

IFMGA guide (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  IFMGA guide

Avalanche Activity

17. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. NW. Above 0 masl

ObsID: 186779

Voss / VOSS

Snow

17.03.2019 kl. 12:01

1066 masl

Endre (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Endre

Avalanche Observation

17. Mar 12:02 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered W-facing Buried weak layer of new snow 30 cm high and 10 m wide fracture Steep slope

ObsID: 186726

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

17.03.2019 kl. 11:42

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje vind sidan i går kveld. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Lite nedbør og avtakande vind neste døgn .

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 186720

Voss / VOSS

Snow

17.03.2019 kl. 11:35

178 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot V - Vangsvatnet
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot N bilde av Lønahorgi. Ikke mye snø igjen i lavlandet

Snow Cover

80 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Snow line at 300 masl Det er lite - ingen snø under 400moh i S sidene. I N ligger det et dekkende snødekke ned til ca 200, men det er tynt under 4-500. I går var det mildt og løssnøen ble fuktig høyt til fjells vil jeg anta. Har kommet et skarelag ila natta. Observerer godt med snøfokk på Lønahorgi herfra.

Weather

No precipitation 3 °C 6 m/s from NE ↙ 95% clouds Rolig vær i går, men litt nedbør som regn/hagl på dagen. Blåst opp ila natta, blåser godt nå

ObsID: 186721

Voss / VOSS

Snow

17.03.2019 kl. 11:18

852 masl

Endre (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Endre

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skyttende sprekk ca 2 m men veldig begrenset utbredelse på flak i denne høyden

ObsID: 186710

Voss / AURLAND

Snow

17.03.2019 kl. 11:05

1009 masl

Rune (Unknown)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker

ObsID: 186700

Voss / SAMNANGER

Snow

17.03.2019 kl. 09:42

461 masl

jkvn@alf (**)

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Lett snøfokk ved 500moh Jeg ser en del snødrev fra fjelltoppene, antar at snøfokk øker opp i høyden.

Weather

No precipitation 0 °C 8 m/s from SE ↖ 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det har snødd 10 cm tørr snø natt til søndag. Varierende vind fra sør-øst mellom 7-10 m/s

ObsID: 186665

Voss / VOSS

Snow

16.03.2019 kl. 16:59

732 masl

VegardVB (**)

Notes

Det var ein skjerping i snøen frå 600 moh og ned til 450 moh. Køyrte ned i 18 tida og det var tydeleg at det byrja å fryse på.

Snow Cover

På 660 moh var det 5-10 cm turr snø på toppen av snødekketet. Snøen under, iallefall 10 cm frå toppen og ned var fuktig.

ObsID: 186630

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

16.03.2019 kl. 11:17

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nysnø og lite vind i fjellet. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt aukande nedbør og ein del vind neste døgn.

ObsID: 186514

Voss / SAMNANGER

Snow

16.03.2019 kl. 10:10

664 masl

jkvn@alf (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredutløsning er mulig med liten tilleggsbelastning. Forecast too low Vanskelige å vurdere forholdene. Temperatur endringer og variasjoner med høydemeter, samt variasjon i snølagene, spesielt vestlige heng har nedsnødd fokksnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SW, W between 900 masl and 700 masl Flere skredproblem. Øverste 25-30 cm er fuktig løssnø som løsner lett i bratte heng. Ca 80 cm fra overflaten er det fokksnø som danner flak, moderat til svake binding mot begynnende islag. Skredutløsning er mulig med liten tilleggsbelastning.

Loose wet avalanche Loose snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 1 - Small Widespread steep slopes SW, W between 900 masl and 700 masl Flere skredproblem. Øverste 25-30 cm er fuktig løssnø som løsner lett i bratte heng. Ca 80 cm fra overflaten er det fokksnø som danner flak, moderat til svake binding mot begynnende islag. Skredutløsning er mulig med liten tilleggsbelastning.

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 30 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Moist

Tests

CTH26@100cmQ2 Good Gammel grovkornet sammensmeltede snøkorn løsner mot

CTM17@80cmQ2 Medium Vindpakket snølag løsner mot gammelt smeltelag. Tynt begynnende is?

CTE5@25cmQ2 Medium Øverste snølag løsner mot eldre vindpakket snø.

Weather

Snow 4 °C 0 m/s 100% clouds Det kom 25 cm fuktig snø fredag og utterligere 5 cm fuktig snø lørdag. Det snør fremdeles.

Avalanche Activity

16. Mar. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S, SW, W. Between 900 masl and 700 masl Små harmløse overflate skred. Helning 30-40 grader

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra minus 3 grader tidlig lørdag morgen, har temperaturen steget til pluss 4 ved 600moh

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ferske små (harmløse) overflateskred i både sørlig, østlig og vestlig himmelretning.

ObsID: 186527

Voss / SAMNANGER

Snow

16.03.2019 kl. 09:26

461 masl

jkvn@alf (**)

Weather

Snow 2 °C 1 m/s from SW ↗ 100% clouds Variert vær siste dager. Kaldt om natten sol og plussgrader om dagen. Kom 25 cm lett fuktig snø fredag og ytterligere 5 cm natt til lørdag.

ObsID: 186492

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.