AutoKAST er et automatisk generert KAST kart

  

- Bakgrunnskartene er automatisk generert og er ikke kontrollert i felt, de kan inneholde feil.

- Det kan eksistere mindre bratte skrenter på ≥6 meter som høydemodellen ikke plukker opp. Disse kan være potensielle løsneområder.

- Noen steder hvor det er skog kan det oppstå feil. Det er hovedsakelig renneformasjoner eller andre større og mindre åpninger i skogen som kan gi problemer med skred.

Vi har brukt algoritmen AutoKAST til å beregne hvor det er:

  • Utløpsområder for korte og middels utløp
  • KAST klasse 2 og 3 terreng

AutoKAST gir et landsdekkende kart som beskriver kompleksiteten til terrenget med hensyn på snøskred. En automatisk algoritme baserer seg på en 10x10 meter terrengmodell for å generer et kart som definerer terrengklassene. Det er kun KAST klasse 2 og 3 som er inkludert i kartlaget.

Algoritmen tar hensyn til helning, sannsynlige løsneområder*, sannsynlige utløpsområder og terrengformer. Algoritmen tar ikke hensyn til skog, terrengfeller eller skredfrekvens. Du finner mer informasjon om algoritmen her

AutoKAST klasse 2 og 3 er kun tilgjengelig ned til målestokk 1:100.000.

Om du zoomer lenger inn vil terrengklassene bli erstattet med et modellert utløpskart i kombinasjon med bratthet. Dette utløpskartet er generert ved bruk av samme utløpsmodell som AutoKAST, men det er brukt alfavinkler 32 og 27.

Utløpskartet viser to modellerte utløp:

  • Korte utløp - Halvparten av skredene stopper innen denne grensen. 
  • Middels utløp - 3 av 4 skred stopper innen denne grensen.

NB! Utløpskartet viser ikke:

  • Lange utløp - 1 av 4 skred kan gå lengre enn det som er merket som middels utløp. For at et skred skal nå så langt som dette må det vanligvis være snakk om store eller svært store skred, og ofte i sammenheng med vedvarende svake lag. Skredene kan også følge skredløp som gir en lang skredbane.

Kart med korte og middels utløpssoner er altså ikke et kart for de som vil prøve å unngå skredterreng, men et verktøy for de som ferdes i skredterreng og vil ha hjelp til å gjøre så gode veivalg som mulig.

 

 *Løsneområdene valgt ut omfatter noen steder områder under 27 grader. Dette resulterer i at det noen steder kan se ut som det er utløp i overkant av løsneområdet. Disse områdene kan tolkes som løsneområder og ikke utløp.

 

 

Kart med korte og middels utløpssoner i tillegg til bratthet. Lange skredutløp vises ikke.