Tørken i Norge. Oppdatert status 18. juli 2018

Publisert:

Det er ingen store endringer i tørkesituasjonen siden forrige status datert 9. juli 2018. Grunnvannstand og vannstanden i elvene synker fortsatt.

Nedtappet magasin, Spjodevatnet ved Egersund. Foto: Fred Wenger/NVE

Grunnvannstanden er fortsatt meget lav og synkende i store deler av Sør-Norge, Trøndelag og i Nordland. Også i Troms og Finnmark er det nå relativt lav og synkende vannstand, både i grunnvannet og elvene. Det er varslet noe bygevær i dagene framover, men dette er helt lokale byger, og det ventes ikke at dette vil føre til noen merkbar endring i grunnvannstanden.

NVE oppfordrer fortsatt vannverkseiere til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskapen utover sommeren. Storforbrukere av vann som har egen vannforsyning, bør vurdere forholdregler for å sikre vannforsyning.

Vi minner om at det er Fylkesmannen som har myndighet til å treffe vedtak om fordelingen og gjennomføringen av vannuttak i knapphetssituasjoner. Les mer om dette her.

Kart over grunnvanntilstand 18. juli (venstre) og prognose for 25. juli

Kartet under viser aktuell grunnvannstand i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i perioden 1981-2010, samt prognoser for neste uke.

Fargene i bakgrunnen er baserte på beregninger med en hydrologisk modell. Sirklene representerer observasjoner fra NVEs stasjonsnett. Klasseinndelinger er: Svært høy grunnvannstand (over 95-persentil); Høy (mellom 75- og 95- persentil); Normal (mellom 25- og 75-persentil); Lav (mellom 5- og 25-persentil); Svært lav (under 5-persentil) betyr at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

Kilde: Senorge.no (Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk institutt).

 

Trykk her for stor versjon av kartet 

Se også statusoversikten for 9. juli  

Årsaken til denne tørken er den nedbørfattige våren og lange perioder med svært høye temperaturer som gir stor fordampning. De siste periodene med tørke i Sør-Norge var 2010 (kun Agder og Rogaland), 2006, 2002-03 og 1995-96. I Norge skyldes de mest alvorlige tørkeperioder ofte en kombinasjon av sommertørke som går direkte over i en vintertørke (som i 2002-03) eller en vintertørke som fortsetter med sommertørke (som i 1995-96 og 2010).

Samleside hydrologiske sanntidsdata

På senorge kan man selv følge med på grunnvanntilstanden: http://www.senorge.no/   (velg som arealdata: Vann, grunnvanntilstand, Observasjoner: Velg Punkt/Linjedata «Grunnvann siste obs»)

Eller trykk her for direkte link

NVE mottar mange henvendelser om vannuttak fra elver og vann, og oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag. Les mer på: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/vis-aktsomhet-ved-vannuttak/

Hydrolog Inger Karin Engen, tlf 45 24 75 75 (08.00 - 15.00)  / ike@nve.no

Flomvarsling: 404 36 000 / flomvarsling@nve.no

Jordskredvarsling: 400 28 777 / jordskredvarsling@nve.no

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets nasjonale senter for kunnskap om grunnvann, og arbeider tett sammen med NVE som forvaltningsmyndighet for vann- og energiforsyning i Norge.

NGU inviterer nå til digital dugnad, og ber folk melde inn dårlig kapasitet i drikkevannsbrønner. Les mer: http://www.ngu.no/nyheter/gir-bronnen-din-lite-vann-i-sommer