Brukerne av flom- og jordskredvarslingen har talt

Publisert:

Andelen beredskapsaktører som kjenner til flom- og jordskredhendelser har økt betydelig de siste årene.  De alle fleste mener at varslingstjenesten for flom og jordskredfare er nyttig, og de fleste utfører tiltak når de mottar varsel. Men det er fortsatt rom for forbedringer slik at varslene i størst mulig grad blir forstått og fører til tiltak som forebygger skade.  

Flom i Jølstra. Foto: Anders J. Muldsvor NVE. Flomskred i Utvik, juli 2017. Foto: Øystein Nøtsund, NVE

 

Betydelig økning i bevissthet om flom- og jordskredhendelser de siste årene

-Undersøkelsen viser at det er større kjennskap til og større bevissthet om disse naturfarene hos beredskapspersonell i transportsektoren (Statens vegvesen og Bane Nor) enn i kommunene, sier Hervé Colleuille, seksjonssjef og ansvarlig for flom- og jordskredvarsling i NVE. 

Det er også i transportsektoren at varslene i størst grad fører til skadeforebyggende tiltak. En nærliggende årsak til dette er at NVE har hatt et tett samarbeid de siste årene med både Statens vegvesen og Bane NOR, med spesiell vekt på jordskredvarsling. Det dreier seg om jevnlige evalueringsmøter, utveksling av informasjon og fagseminar.

-Dette indikerer at vi må øke satsingen på kunnskapsformidling rettet mot kommuner, slik at varslene våre blir forstått og at skadeforebyggende tiltak blir utført i enda større grad også i kommunene, tilføyer Hervé Colleuille.

80% av beredskapsaktørene utfører forebyggende tiltak når de mottar varsel om flom

Opp mot 70% av beredskapsaktørene utfører tiltak når de mottar varsel om jordskredfare. En stor og økende andel av beredskapsaktørene mener at disse tiltakene har redusert skadeomfanget; 85% for flom, 75 % for jordskred.

Beredskapsaktørene mener at flom- og jordskredvarslingen i stor eller svært stor grad er nyttig
93 % av beredskapsaktørene, som har mottatt flomvarsel minst en gang de siste fem år, mener at flomvarslingen i stor eller svært stor grad er nyttig. Tilsvarende prosentandel for jordskredvarslingen er 86%. Det er også stor tiltro til varslingstjenestene.

-Undersøkelsen viser at det er de som har erfaring med flom- og jordskredhendelser som i størst grad mener at varslingstjenestene har stor nytteverdi og som har størst tiltro til tjenestene, sier Hervé Colleuille.

Rom for forbedringer

-Varslingstjenestene for flom og jordskredfare er godt mottatt. Vi ser imidlertid rom for forbedringer, sier Hervé Colleuille. Det er for eksempel ønske om mer presise varsler, spesielt med bedre geografisk avgrensning, varsel som er mer rettet mot mulige konsekvenser, og enda større samordning med varsel som utstedes av Meteorologisk institutt.

 I rapporten finnes det også informasjon om hvordan brukerne oppfatter METs varsler om regnbyger (styrtregn) som utstedes i samråd med NVE. Den inneholder også informasjon om brukernes oppfatning av flom- og jordskredvarslene slik de presenteres i varsom.no.

Det var totalt 428 personer som svarte på brukerundersøkelsen om flom- og jordskredvarslingen som ble utført i november 2019. Undersøkelsen ble utført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i samarbeid med Meteorologisk institutt (MET). Respondentene besto av 1/3 publikum/privatpersoner, og 2/3 personer som har et beredskapsansvar i forbindelse med flom- og skredhendelser (omtalt som beredskapsaktører). De to største gruppene av beredskapsaktører representerer kommunene og transportsektoren (vesentlig Statens vegvesen og Bane NOR).

Hydrogeolog og seksjonssjef i NVE Hervé Colleuille:
tlf 945 21 657 – 
hec@nve.no

Les mer på https://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/naturfarevarsler-fra-meteorologisk-institutt-pa-varsom-no/. Varsom er under videreutvikling, og en ny versjon av portalen skal lanseres innen april 2020. Denne vil gi en bedre oversikt over alle landbaserte naturfarevarsel fra NVE og MET enn dagens versjon.