Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Sør- og Midt-Norge (NVE)

Publisert: Gyldig: til 13.01.2022 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Det oransje varselet er nedgradert til gult fare nivå for resten av fredagen, siden skredaktivteten nå er avtagende.

Oppdatert informasjon - .

For noen kommuner i sør og øst av varslingsområdet har varslet blitt nedgradert til grønt farenivå, siden det har kommet mindre regn i disse områdene enn ventet.

Oppdatert informasjon - .

Oransje varsel videreføres til fredag for store deler av varslingsområdet.

Oppdatert informasjon - .

Varselet ble oppgradert til rødt nivå for flere kommuner i Vestland Fylke på grunn av spesielt stor fare for sørpeskred.

Type

Jordskred

Flere jord- sørpe- og flomskred er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert. Sørpeskred løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. For flom- og jordskred er bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring spesielt utsatt. Med gjeldende prognose er indre strøk av Vestlandet og Midt-Norge særdeles utsatt. Det ventes 100-150 mm, lokalt nærmere 200 mm i perioden onsdag-torsdag. Høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting.
Fare øker Onsdag morgen 12. jan. 2022
Fare minker Fredag kveld 14. jan. 2022
Høyde 0 - 2000 moh
Konsekvens Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Flom- og sørpeskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Sørpeskred kan ha lang rekkevidde, også i slakt terreng.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Vær oppmerksom på mulige sørpeskred også i slak terreng. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.
Betydning av varselnivå Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).