Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord-, sørpe- og flaumskredfare, gult nivå for Vestlandet og delar av Innlandet (NVE)

Publisert: Gyldig: til 08.01.2020 06:59 Neste varsel før:

Type

Jordskred

Det er venta 30-60 mm, lokalt opp mot 100 mm nedbør frå tysdag kveld, som regn også i fjellet. Med gjeldande prognosar er områda langs fjordane mest utsette. Relativt høge temperaturar og mykje vind fører til stor snøsmelting, også i fjellet.

Grunnvasstanden og vassmettingsgraden i bakken er svært høge. Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsette. Fare for utløysing av sørpeskred gjeld særleg i område med meir enn 40 cm snø. Snøen er enkelte stader metta med vatn. Sørpeskred kan losna i relativt slake hellingar der vatn samlar seg opp. Skreda vert ofte kanalisert ned forsenkingar og bekkeløp og kan då utvikla seg til flaumskred. Flaumskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbotnen sjølv om det losnar høgt i terrenget.
Fare øker Tirsdag kveld 7. jan. 2020
Fare minker Onsdag kveld 8. jan. 2020
Høyde 0 - 1500 moh
Konsekvens Det er venta nokre skredhendingar. Enkelte store hendingar kan skje. Utsette bane- og vegstrekke kan bli stengt. Jordskred: Utglidingar og rask rørsle av vassmetta jord i bratte skråningar. Flaumskred: Ein flaum av vatn, jord og stein i bratte bekkeløp. Mykje vatn i bratt terreng som kan føra til bekkeløpsendring. Sørpeskred: Ein straum av vassmetta snø. Denne skredtypen losnar i slakt terreng og følgjer deretter bekkeløp og bratte skråningar.
Råd Hald deg oppdatert om utviklinga av vêret, skred- og flaumsituasjonen, og føl vêrradaren. Hald deg unna bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring. Hald stikkrenner, kummar og andre vassvegar fri for snø/is, grus, boss, kvist og lauv. Tette vassvegar med oppdemma vatn kan forårsaka skred.
Betydning av varselnivå Utfordrande situasjon som krev oppfølging og kan føra til skade lokalt. Gult nivå er det lågaste av våre varslingsnivå.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Vannmetning (i jord)
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).