Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jordskredfare, gult nivå for deler av Trøndelag og Nordland (NVE)

Publisert: Gyldig: til 04.01.2020 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Steinkjer kommune har blitt inkludert i varselet

Oppdatert informasjon - .

Kommuner i Nordland og Troms har blitt inkludert i varselet.

Type

Jordskred

Det har vært mye regn de siste dagene. Relativt høye temperaturer og mye vind har også ført til stor snøsmelting.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Det er fortsatt flomvannføring i flere bekker og vassdrag. Skredfaren er nå minkende. Etter en større flomhendelse vil det, fram til vannstanden igjen er normal, likevel være fare for lokale utglidninger langs vassdrag i flomområdene. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.
Fare øker Onsdag morgen 1. jan. 2020
Fare minker Lørdag morgen 4. jan. 2020
Høyde 0 - 600 moh
Konsekvens Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger.
Råd Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidinger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidinger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).