Flom- og jordskredvarsel

Varsel om jord- og flaumskredfare, gult nivå for Nord-Noreg (NVE)

Publisert: Gyldig: til 09.06.2019 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Varselet er nedgradert til grønt, som følge av lite nedbør og betydelig kaldere temperatur. Skredfaren er nå generelt liten. Etter en større flomhendelse vil det, fram til vannstanden igjen er normal, likevel være fare for lokale utglidinger langs vassdrag i flomområdene i Nord Nordland og Sør Troms.

Oppdatert informasjon - .

Noen kommuner sør i Nordland og i Nord Troms og Finnmark er nedgradert til grønt.

Type

Jordskred

Det kom ei kraftig temperaturauke fredag, som fører til stor snøsmelting over helga. På laurdag er det venta snøsmelting tilsvarande 20-35 mm nedbør i døgnet. Skredfaren er størst i dei områda kor det framleis ligg mykje snø.

Grunnvasstanden og vassmettingsgraden i bakken er svært høge. Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er særleg utsette.
Fare øker Fredag kveld 7. jun. 2019
Fare minker Mandag ettermiddag 10. jun. 2019
Høyde 0 - 2000 moh
Konsekvens Det er venta nokre skredhendingar. Enkelte store hendingar kan førekoma. Utsette bane- og vegstrekningar kan bli stengt. Jordskred: Utglidingar og rask rørsle av vassmetta jord i bratte skråningar. Flaumskred: Ein flaum av vatn, jord og stein i bratte bekkeløp. Vatn på avveie i bratt terreng som kan medføra bekkeløpsendring.
Råd Hald deg oppdatert om utviklinga av vêret, skred- og flaumsituasjonen. Hald deg unna bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring. Hald stikkrenner, kummar og andre vassvegar fri for snø/is, grus, boss, kvist og lauv. Tette vassvegar med oppdemma vatn kan forårsaka skred.
Betydning av varselnivå Utfordrande situasjon som krev oppfølging og kan medføra skade lokalt. Gult nivå er det lågaste av våre varslingsnivå.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).