Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Østlandet (NVE)

Publisert: Gyldig: til 12.05.2018 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Varsel for Mjøsa og Vorma er nedgradert fra gult til grønt nivå fra mandag. Vannstanden i Mjøsa er synkende og vannføringen i Vorma avtar gradvis.

Oppdatert informasjon - .

Se varslingsteksten.

Oppdatert informasjon - .

Varsel for Glomma etter samløp med Vorma er nedgradert fra oransje til gult nivå. Varsel for nedre del av Drammensvassdraget, med unntak av områdene rundt Tyrifjorden, er nedgradert fra gult til grønt nivå.

Oppdatert informasjon - .

Se oppdatert flomstatus på varsom.no.

Oppdatert informasjon - .

Øvre deler av Glomma, Gudbrandsdalslågen, Drammensvassdraget: nedgradert varsel fra oransje til gult på grunn av mindre snøsmelting. Telemark: nedgradert varsel fra gult til grønt på grunn av mindre snøsmelting. Se statusoppdatering på forsiden av varsom.no.

Oppdatert informasjon - .

Glomma: Varsel om flom på rødt nivå for Glomma er nedgradert til oransje nivå på grunn av mindre nedbør og snøsmelting enn ventet. Drammensvassdraget: Varsel om flom på rødt nivå for øvre deler av Drammensvassdraget er nedgradert til oransje nivå grunnet mindre nedbør enn varslet. Se statusrapport på forsiden av varsom.no

Oppdatert informasjon - .

Glomma: Varsel om flom på rødt nivå for Glommas sideelver er nedgradert til oransje nivå på grunn av mindre nedbør og snøsmelting enn ventet. Drammensvassdraget: Varsel om flom på rødt nivå for øvre deler av Drammensvassdraget er nedgradert til oransje nivå grunnet mindre nedbør enn varslet.

Oppdatert informasjon - .

Varsel om flom på rødt nivå for øvre deler av Drammensvassdraget er nedgradert til oransje nivå grunnet mindre nedbør enn varslet.

Oppdatert informasjon - .

Les oppdatert status på forsiden av varsom.no om vårflommen på Østlandet

Oppdatert informasjon - .

Varselet er oppgradert fra gult til oransje nivå for Gudbrandsdalslågen som følge av mer nedbør enn først forventet

Oppdatert informasjon - .

Oppdatert varsel vil komme innen kl 1400.

Oppdatert informasjon - .

Les på forsiden av varsom.no nyhetssaken om vårflom på Østlandet med bl.a. Vannstandprognoser for Drammensvassdraget

Oppdatert informasjon - .

Ved en feil ble det sendt ut oransje varsel for feil område. Det som ligger ute nå er riktig varslingsområde. Det oransje varslet er for Drammensvassdraget, Glomma (ikke Gudbrandsdalslågen) og Trysilvassdraget.

Type

Flom

Høye temperaturer fører til vedvarende stor snøsmelting. Dette vil gjelde alle områder hvor det fortsatt ligger snø, også i høyfjellet. Situasjonen er følsom for endringer i prognoser for nedbør og temperatur.

Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, særlig for elver som drenerer områder med snø. Trysilelva er på oransje nivå fredag. Det er fremdeles snø igjen og dagens værprognoser en betydelig nedbør fredag. Med dagens prognoser ventes vannstand å nå rødt nivå, men noe lavere enn i 2014. Det er utstedt varsel på rødt nivå. Glomma er nå på oransje nivå og er jevnt stigende. Med dagens prognoser forventes Glomma å nå rødt nivåe ved Elverum fredag. Flere sideelver forventes å nå rødt nivå fredag, se eget varsel. Øyeren nærmer seg flom og prognosene nå gir høyeste flomvannstand på oransje nivå neste uke. Gudbrandsdalslågen har vannføringer på oransje nivå. Det kommer en del nedbør fredag, men temperaturen synker. Det må fortsatt påregnes stigning fram til lørdag, men prognosene tilsier at vannføringen deretter synker. Mjøsa stiger raskt fredag. Vannstanden her ventes å være på sitt høyeste etter 18. mai. I Drammensvassdraget er tilsiget på oransje nivå og økende fredag morgen. Lokalt i mindre elver ventes vannføringer på rødt nivå, se eget varsel. Av de store innsjøene har Sperillen og Krøderen kommet til oransje nivå og det ventes økning opp mot høyt oransje nivå. Krøderen ventes å nå over nivået fra 2013. Randsfjorden kan få vannstand på nivå med 2000. For de øvrige innsjøene og elven nedstrøms disse ventes økning til nivå mellom 2007 og 2013. Mjøndalen har hatt flom siden tirsdag og ventes å nå oransje nivå i løpet at de neste dagene. Det ventes at elva her kan bli større enn 2013, men lavere enn 2007. I øvre deler av Numedalslågen og Skiensvassdraget har mindre elver og bekker oransje nivå og det ventes fortsatt noe økning. Hovedelvene ventes likevel ikke å komme over gult nivå.
Konsekvens Kan føre til stengte veier og bruer. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.
Betydning av varselnivå Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år. Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Snøsmelting
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).