Beregninger av jordskredfare for hver km2

Varslingssystemet baserer seg på påviste sammenhenger mellom tidspunkt for tidligere skredhendelser og vær og hydrologisk forhold da skredet gikk. Kunnskapen om disse sammenhengene er brukt til utvikling av terskelverdier som brukes som hjelpemiddel for å bestemme aktsomhetsnivåer

Vi beregner skredfaren for hver av Norges km2, ved hjelp av en variant av HBV-modellen. Med den kan vi  beregne avrenning, snøsmelting, grunnvannstand, vannmetningen og tele i bakken for 1 km2-enheter. Modellen bruker inndata verdier fra nedbør og lufttemperatur, basert på observasjoner og prognoser i form av griddata (1 km2) levert av Meteorologisk institutt. Modellen kjøres automatisk flere ganger i døgnet.

Med relative verdier menes døgnmengder relatert til normalen i en periode for 30 år (1981-2010) for hver km2. Dette betyr at terskelverdiene som brukes for vurdering av jordskredfare er unike for hver kvadratkilometer og hver dag i Norge. Flere av modellens simulerte variabler kan ses i xgeo.no, inkludert kartlaget Hydmet Geo.