Forebygg skader - råd til privatpersoner

En hver har ansvar for sin egen beredskap og det er viktig å gjøre forberedelser for å forebygge flomskader. 

 

Informasjon om flom og skred

 • Følg med på trafikkmeldingen: Ved flom- og jordskred kan veier bli stengt. Følg derfor med på trafikkmeldinger fra Statens vegvesen eller ring 22 07 30 00 (tast 3).
 • Registrer observasjoner: Bilder av flom, vann på avveie og skred hjelper Flom- og jordskredvarslingen til å forbedre sine varsler. Del bilder via Varsom-appen eller send de til flom-jordskredvarsling@nve.no

Forebygg og begrens skader

 • La vannet renne fritt: Fjern snø, is, løv, søppel o.l. som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier. Vannet vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at det får renne fritt ved å eventuelt lage dreneringskanaler.
 • Rydd hagen: Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materiale. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.
 • Rydd kjeller, garasje og første etasje: Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.
 • Tett lister og vinduer: Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.
 • Nøytraliser elektriske apparater: Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.
 • Flytt verdigjenstander: Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes de til et mindre utsatt område.
 • Sjekk nærområdet: Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.
 • Flytt rundballer: Rundballer bør ryddes bort fra områder som er flomutsatte.
 • Egenberedskap: Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no

Under en flom eller et skred

 • Fraråder: Oppholde i nærheten av og kryssing av elver og bekker med stor vannføring eller isgang.
 • Unngå: Bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.
 • Båtkjøring: Ikke kjør båter i elver med flomvannføring: Det kan flyte trær, rundballer og løse gjenstander som har blitt tatt av flomvannet.
 • Bilkjøring: Unngå å kjøre bil områder med oransje og rødt varsel. Veier kan stenges pga. flom og jordskred.
 • Behov for hjelp: Kontakt nødetatene og kommune hvis behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot eget hjem. 

Ansvarsfordeling

 • Privatpersoner: En hver har ansvar for sin egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no
 • Lokale myndigheter: Kommunen, fylkesmannen og nødetatene er ansvarlige for den lokale/regionale krisehåndteringen og for å iverksette tiltak som flytting, evakuering, innhenting av faglig bistand, tekniske undersøkelser, og eventuelle fysiske tiltak. Kontakt kommunen ved behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot huset ditt. 
 • Regulanter: Har ansvar for å begrense flomskader. Dette kan skje innenfor manøvreringsreglement, ved avvik fra manøvreringsreglement etter tillatelse, eller som pålegg fra NVE. Regulantene skal ha planer for håndtering av store flommer i sine beredskapsplaner.
 • Infrastruktureiere: Alle infrastruktureiere som Statens vegvesen, Bane NOR, kraftselskap og andre private selskap har et ansvar for å drive forebyggende arbeid for å motvirke skader som følge av flom eller skred.