Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for Troms og Finnmark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 30.05.2022 07:00 til 31.05.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Søndag ettermiddag 29. mai. 2022
  • Fare minker: Mandag morgen 6. jun. 2022

Konsekvens

Jord- og flomskred kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Beskrivelse

Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy. Dette gir økende fare for jord-, flomskred og utglidninger langs bekker og i skråninger der snøen smelter.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler