Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for Troms samt Narvik og Evenes kommune.

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 21.09.2020 07:00 til 22.09.2020 06:59
Neste varsel før:

Konsekvens

Mange skredhendelser. Noen kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Noen jordskredhendelser kan forekomme: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler