Hopp til hovedinnhold

I Varsom-appen og på beta.regobs.no kan man bytte til annet kart "Geodata Landskap (Norge)" under kartvalg i hamburgermenyen -> kart.

Farenivå for fjellskred

På grunnlag av kontinuerlig overvåking av bevegelser settes et farenivå for hvert av de overvåkede fjellpartiene. Det er seksjon for fjellskred i NVE som utfører overvåkingen, og som setter farenivåene (fire trinn). Ved endret farenivå formidles dette til de andre beredskapsaktørene.

Ut fra internasjonale erfaringer med overvåkede fjell som har utviklet fjellskred, er det for hvert av de overvåkede fjellpartiene etablert terskelverdier over forventet hastighetsutvikling fram mot et skred.

Det er viktig å være klar over at ulike fjellparti ofte oppfører seg forskjellig og det vil alltid være en kontinuerlig faglig evaluering av terskelverdiene.

Den nasjonale beredskapsplanen for fjellskred definerer fire farenivå, i hovedsak gradert etter fjellets hastighet:

 • lavt/grønt (normalsituasjon)
 • moderat/gul
 • høyt/oransje
 • ekstremt/rødt

NVE fastsetter til enhver tid farenivået for de overvåkede fjellpartiene og melder endringer i farenivå til alle beredskapsaktørene. Aktørplaner beskriver hvilke tiltak de forskjellige beredskapsaktørene skal iverksette under de ulike farenivåene.

De fire farenivåene er definert og karakterisert slik:

 • Lav fare (grønn):

  Grønn firkant.

  Det ustabile fjellpartiet er i langvarig (flerårig) og jevn bevegelse (mm - cm pr år). Sesongvariasjoner som følge av varierende vanntilførsel eller temperatursykluser er vanlig. Et fjellskred i nær framtid er lite sannsynlig. “Nær framtid” vil i de fleste tilfeller utgjøre flere måneder. For svært bratte fjellsider kan denne tiden utgjøre noen uker.

 • Moderat fare (gul):

  Gul firkant.

  Bevegelsene i det ustabile fjellpartiet har passert en terskelverdi over de typiske sesongvariasjonene. Bevegelsen er ventet å vise svak akselerasjon. Det kan ventes en viss økning av småskred og/eller steinsprang i fjellpartiet. Sannsynligheten for et større fjellskred i nær framtid har økt. Beredskapen skal ved dette farenivået være planmessig dimensjonert for å håndtere et skred om én måned. For svært bratte fjellsider kan denne tiden være kortere (uker).

 • Høy fare (oransje):

  Oransj firkant.

  Bevegelsene i det ustabile fjellpartiet har passert en ny terskelverdi, og er forventet å vise en klar akselerasjon. Forekomst av småskred kan forventes å øke ytterligere. Et fjellskred i nær framtid er sannsynlig. Beredskapen ved dette farenivået skal være dimensjonert for å håndtere et skred om to uker. For svært bratte fjellsider kan denne tiden bli kortere (4-6 døgn).

 • Ekstrem fare (rød):

  Rød firkant.

  Bevegelsene i det ustabile fjellpartiet har nådd et nivå som tilsier at et fjellskred er svært sannsynlig, og nært forstående. I denne fasen er det forventet stor uro i fjellpartiet med daglige småskred, noe som kan føre til at hele eller deler av overvåkingssystemet blir satt ut av spill. Beredskapen skal ved overgangen til dette farenivået være dimensjonert for å håndtere et skred om 72 timer, og evakuering av hele fareområdet skal kunne gjennomføres i løpet av 12 timer, jf. TEK17 § 7-4.

  Dette farenivået vil vedvare også etter at et skred har gått, til overvåkingssystemer er reetablert og en ny farevurdering er gjennomført.