Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Vurdere beredskapsnivå og tiltak ut fra varslet farenivå

Hvordan skal publikum forholde seg til fjellskredberedskapen?

Formålet med fjellskredovervåkingen og tilhørende beredskap er å sikre menneskeliv, og videre å bidra til at risikoen knyttet til fjellskred gir minst mulig hindringer for samfunnsutviklingen. Hovedelementene i beredskapen er overvåking, varsling og evakuering. Sammen med NVE utgjør kommuner, politi og fylkesmannen, det vi kaller for hovedaktørene i beredskapen, men i tillegg er en rekke sektormyndigheter delaktig.

NVE utfører selve overvåkingen og fastsetter farenivå for det enkelte overvåkede fjellparti. Når NVE endrer farenivået, varsler de beredskapsaktørene.

Kommunene har ansvaret for å varsle befolkningen og andre som oppholder seg innenfor evakueringssonene. Kommunen skal videre planlegge og gjennomføre flytting av kommunale virksomheter i evakueringssoner (skoler, institusjoner m.m.)

Politiet har ansvaret for å beslutte og gjennomføre evakuering, og ved en skredhendelse er politiet «skadestedsleder».

Flere myndigheter er involvert i denne beredskapen, og fylkesmannen samordner arbeidet til alle beredskapsaktørene.

Rødt farenivå vil medføre evakuering av den aktuelle faresonen. Veier, ferjesamband, jernbaner og sjøområder kan stenges.

Fastboende og virksomheter innenfor de definerte beredskapssonene vil være forhåndsinformert om utbredelsen av evakueringssonen, og hvordan de skal forholde seg når farenivået heves til gult eller høyere farenivå. For andre som måtte oppholde seg i eller nær evakueringssonen eller planlegger slike opphold, er kommunens nettside den viktigste informasjonskilden. Det vises også til varsom.no, nettsidene til det stedlige politidistrikt, veimyndighet og fylkesmannen.

Beredskap etter nedsetting av farenivå

Beredskapsnivået blir ved redusert farenivå nedjustert til gult eller grønt. Beslutning om nedsatt farenivå kan komme etter at et skred har gått eller ved stabilisering av området uten at det er gått et skred. Beslutningen om å nedsette farenivået blir fattet av NVE. Farevurderingen med nytt gjeldende farenivå sendes som varsel til øvrige aktører.

Beredskapstiltakene skal etter nedjustering av beredskapsnivå som utgangspunkt være de samme som ved heving til samme nivå. I en situasjon der et fjellskred har gått og ført til store ødeleggelser, vil imidlertid mange forutsetninger være endret. Det vil være behov for en gjennomgående vurdering av hvordan normalisering og gjenoppbygging skal gjennomføres.

Sammenheng mellom geologisk situasjon, farenivå,beredskapsnivå og tiltak