Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Sør-Troms Tuesday 05.12.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
There is a persistent weak layer buried in the snow pack. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds. New snow could rest on a weak layer of buried surface hoar.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Monday 4. December 2023

Det ligg snø frå havnivå men snødekket er generelt tynt.
Snøen er laus i skogen. Over tregrensa er snøoverflata vindpakka og hard
Vind har blåst vekk snø og oppstikkande formasjonar kan vere bare, medan det har samla seg snø i leformasjonar og forsenkingar. Her kan det også vere mogeleg å finne lausare snø.
Vind frå søraust har gjort at det finst mest snø i nord- og vestvendte heng.

Det er vedvarande svake lag av kantkorn og somme stadar nedføyka rim i snøen.
Svært låge temperaturar og tynt snødekke gjer at heile snødekke er i ferd med å bli omdanna til kantkorn. På snøoverflata kan ein finne snøkrystallar av både kantkorn og rim.

Mountain weather

Monday 4. December 2023

6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from southwest. -14 °C to -3 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Tuesday 5. December 2023

2-3 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from southeast. -17 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Du kan løyse ut snøskred på grunn av vedvarande svakt lag av kantkorn i snøen. Skred kan også løysne på nedføyka lag av nysnø. Måndag var det varsla noko nysnø. Viss denne snøen vert vindpåvirka og dannar flak vil dette bli eit nytt skredproblem

Dei svake laga ligg under flak av fokksnø eller skarelag og finst i mange fjellsider. Kor store skreda kan bli, vert mange stader avgrensa av snømengdene i fjellet. Men hugs at også små skred kan skade deg viss du vert ført mot oppstikkande steinar.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS