Avalanche forecast for Sunnmøre Monday 2019-02-11

3
Considerable
Published:

The wind increases to NW moderate gale. This comes together with 10-20 mm precipitation. There are weak persistent weak layers of faceted crystals in the snow cover. The avalanche hazard increases and the likelihood of natural released avalanches is highest during or right after the storm.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the north during the afternoon.
-10 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-12 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. monday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sunnmøre / Veirahaldet, Eitrefjell

Snow

11.02.2019 kl. 14:59

730 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Dersom du ser nøye etter er det to karar inni snøføyka der...
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bildet viser sastrugi/skavlar på toppen av knollen. All laussnø er deponert lenger ned i sida.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Om dette laget er lett å løyse ut eller ikkje er nok avhengig av kor djupt det ligg i det enkelte henget. Enkelte plassar vil nok dette laget ligge så høgt oppe i snødekket at eg vurderar det til at det vil kunne vere lett å løyse ut, i og med at overliggande lag er mjukt. I og med at kantkorn veks "overalt", dersom forholda ligg til rette, så vil nok dette finnast i fleire eksposisjonar, sjølv om eg berre har observert dette i V-SV. Vi fann det i dag på 700. Når vi grov i skoggrensa på 600 så fann vi ingenting. Mulig at dette er annleis lenger inn i regionen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 600 masl

Tests

ECTP21@76cmQ2 Poor

ECTN11@12cmQ2 Poor

Weather

Snow -3 °C 7 m/s from NW ↘ 100% clouds Bygever og ujamn vind (frå 0 - 7 m/s) . Tidvis sikt og gløtt av blå himmel.

Snow Cover

150 cm in total Heavy snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det har snødd heilt ned til fjorden. ca 20 cm laussnø på 400 moh og oppvover. Laus nederst,og gradvis meir bunden frå 5-600. Frå skoggrensa er all laussnø blåst av rabbar og ryggar ( ned på gammal skare/is) og ut i lesider. Moderat til kraftig snøfokk i kasta. Det har komme 4-5 cm til i løpet av ettermiddag/kveld.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable 20 cm nysnø og 7-8 ms vind frå NV - og muligens kraftigare vind høgare opp, gir mykje snøtransport ut i SV-leheng + omkringliggande eksposisjonar. Til stades rett over skoggrensa, i alle fall frå 700. Dette er lett å løyse ut for ein skiløpar. Vedvarande svakt lag, med ein meir usikker utbredelse, gir ein kompleks skredsituasjon. Dette laget vil kunne lett løysast ut om det ligg høgare opp i snødekket (gjerne i toppen av heng, rett under kanten der snødekket er tynnare enn lenger ned i henget) Vinden ser ut til å skifte til V og SV retning som vil gje leheng i alle Ø - NØ- sektorar. Det skal vere nok snø fortsatt tilgjengeleg for transport. Forecast correct Varselet stemmer bra. Vi fann ikkje kantkorn på 600 i dag, men mulig dette er tilstades andre plassar.

Avalanche Activity

11. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen skred observert, men det var lite sikt så vanskelg å få oversikt. Fekk eit overblik inn mot Saudehornet, ingen skred der i indikatorskred og lesider for NV.

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftig snøtransport. ca 20 cm nysnø og 7 m/s vind. ingen skred observert, men ein del dårlig sikt.

Snow Profile

12 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 16 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm F DF 1 mm/0 mm D, 74 cm P RG 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile Eg meinar at ECTP21 skjedde i toppen av snølag nr 6. I profilen kjem kollapsen nederst. Kan vi ha målt i profilen og ikkje dobbeltsjekka med sideveggen? Slik går det når det er mange kokkar... Uansett så konkluderte vi med at dette er kantkorn.

ObsID: 180382

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

11.02.2019 kl. 13:51

184 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Dalsfjorden (0moh) kl 13:52 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Uendrede verforhold. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uendrede verforhold.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Uendra ver forhold.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 180365

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

11.02.2019 kl. 12:26

25 masl

drift@svv (**)

Weather

Rain 2 °C Standal Fv70 (0moh) kl 09:37 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø,vindtranportert snø i høgda med nysnø. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økende teperatur,regn på snø i lavlandet,økning i vindstyrke,vindtranportert snø i høgda og snø over ca 600m.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 180461

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.02.2019 kl. 12:18

715 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Skredproblemet vart påvist i stabilitetstest i det som mest truleg er kantkornlag over eldre snødekke.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 600 masl Fastare lag av innblåst fokksnø legg seg på svake lag av delvis nedbrutt nysnø.

Tests

ECTP21@76cmQ2 Medium Truleg skredproblem 2

ECTN11@12cmQ2 Repres skredproblem 1

Weather

Snow 7 m/s from NW ↘ 100% clouds Byever med varierande nedbørsintensitet og vindstyrke.

Snow Cover

150 cm in total Moderate snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Nysnøen har lagt seg ujevnt i terrenget på grunn av vind. Ca 20 cm nysnø midt på dag. Nysnøen er avblåst på vindeksponerte rygger og forhøgningar. Men generelt er det mykje tørr løsnø disponibelt for meir vindtransport

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Typisk skredvêr med byer med periodevis stor nedbørsintensitet kombinert med vind og vindtransport. Snøundersøkingar viser også at det er lett å påverke fokksnø som ligg på lausare nysnø. Mykje tilgjengeleg laus snø på overflata gjer det truleg med stor vindtransport av snø i tillegg til snø i byene. Det var moderat snøfokk på 700 moh på observasjonsturen og synleg fokk frå nokre fjell på bilturen tilbake. Skredproblem 2 med vedvarande svakt lag ligg djupare og vil vere vanskelegare å påverke. I ytre deler av regionen tyder tidlegare observasjonar som eg har gjort at skredproblemet er noko ujamnt representert, og at ein må over i alle fall 700moh for å finne det. Skredproblem 1 med nysnøflak vil gi størst skredfare mens vinden flyttar på snø og fører til pålagring i bratte heng. Relativt milde temperaturar og tjukkare svake lag av delvis nedbrutt nysnø vil etterkvart bli omforma gjennom runding og stabilisere seg i løpet av 1-3 dagar. Det er meldt litt mildare vêr framover, men framleis byever og nok vind til at det framleis vil vere vindtransport av nysnø og disponibel løst bundet snø på bakken. Dreiande vindretning vil og gi vinden tilgang til nye områder med løst bundet nysnø på bakken for vindtransport. Skredproblem 2 ligg relativt djupt og vil vere vanskelegare å påverke for ein skiløpar, men det er ikkje umogleg at skred i dei øvste snølaga kan påverke dette svake laget og dermed gi betydeleg auke i skredmasse og skredstørrelse. At det svake laget ligg djupt vil mest truleg gi seinare vekst av kantkorn (dårlegare betingelsar for oppbygging), men og at det vil ta lengre tid for mildvær og trenge ned å omforme krystallane. Forecast correct Stabilitetstestar viste begge skredproblema frå varselet i dag. Men skredproblem nr 2 vedvarande svakt lag over det gamle snødekket har i ytre delar varslingsregionen lokale forskjellar i kor aktivt det er (i forhold til tidlegare undersøkingar eg har gjort) og ein må opp i minimum 700 moh for å finne dette laget. Høgda på skredproblem 2 kan vere lågare i indre delar av regionen på grunn av mindre varme nokre av dei raske mildværskifta som har vore.

Avalanche Activity

11. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårleg til iite sikt på fjellet, men på bilturen frå Bondalseidet var det litt sikt mot Saudehornmassivet, Nivane og norsida av Melshornet. Det var då ikkje moleg å sjå teikn til skredaktiviet i skåler og renneformasjonar mm.

Danger Sign

Recent snowdrift Periodevis moderat til kraftig snøfokk

Snow Profile

12 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 16 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm F DF 1 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile Snøprofilen viser representativt leområde med innblåst snø frå Nordvest. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget.

ObsID: 180333

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

11.02.2019 kl. 12:13

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø,vindtranportert snø,. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meir snø,økende vind og vindtransportert snø.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 180335

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

11.02.2019 kl. 12:00

75 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra kontraktsområdet

Weather

Snow 2 °C Viddal (10moh) kl 12:00 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Observerer fleire små skred på begge sider av fjorden. Snøbyger og skodde,vanskelig å sjå toppane.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det er meldt meir nedbør og stigande temperatur i morgen. Skredfaren kan auke noko neste døgn..

Avalanche Activity

11. Feb 12:19 (+01:00) - 10. Feb 12:19 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release NW. Between 300 masl and 200 masl Gjelder Fv41 Kalvatn - Viddal,

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Recent avalanches

Large snowfall

ObsID: 180332

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.02.2019 kl. 11:23

691 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Ujevn vind periodevis middel til stor fokk

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180316

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

11.02.2019 kl. 09:36

13 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Weather

Snow 0 °C 6 m/s 100% clouds Har snøva ca 7-8 cm sidan i går kveld i Ørsta. Kjennest som litt fuktigare snø som kjem no enn for 2 timar sidan. Litt ujamn vind. Tippar V NV

ObsID: 180268

Sunnmøre / Stranda

Snow

11.02.2019 kl. 06:38

305 masl

drift@svv (**)

Avalanche Observation

11. Feb 06:38 (+01:00) Snø på FV. 655 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 655 mellom 11.02.2019 kl. 11:00 og 17.02.2019 kl. 12:30.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 186842

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

10.02.2019 kl. 16:44

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen faretegn. FV70 Festøy - Store Standal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vinden dreier til nord med øknig til frisk bris med snøbyger som gir vindtrasportert nysnø.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv70 Festøy - Store Standal,

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 180176

Sunnmøre / D1500(45141) Ålesund 2014-2019

Snow

10.02.2019 kl. 16:25

75 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nedbør som regn i lavlandet og snø i fjellet,men ikkje store mengder. Forholdsvis moderat skredfare i dag.. FV41 Kalvatn - Viddal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: I morgen er det meldt meir nedbør og stigande temperatur,skredfaren kan auke noko..

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 180173

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

10.02.2019 kl. 13:00

1145 masl

Kjetså (Unknown)

Weather

from NE ↙ Vekslende skydekke, enkelte lette snøbyger. I høyden (1100 moh) NØ(-Ø) frisk bris til liten kuling. Noe snøtransport mot SV.

Snow Cover

Ø - SØ. Skare til ca 550 moh, tynt skarelag/mildværspåvirket overflate med tørr snø under fra 550-650 moh. 650 -> ulik grad av vindpåvirket fokksnø avhengig av lokalt terreng.

ObsID: 180204

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

10.02.2019 kl. 10:23

184 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 3 °C Heile området (0moh) kl 10:24 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). U endra ver frå siste oppservasjon.. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: U endra ver siste døgn..

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Uendra ver type siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 180077

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snow

09.02.2019 kl. 11:43

184 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Uforandred verforhold. FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uforandred verforhold.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Stabile verforhold

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 179888

Sunnmøre / Volda

Snow

08.02.2019 kl. 16:00

829 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sunnivsk

Avalanche Activity

8. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). Spontaneous release E

ObsID: 179822

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

08.02.2019 kl. 14:56

494 masl

Jostein_hivolda@naturguide (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  her ser man små busker som stikker opp og den utfreste snøen som har laget striper i snøen 90grader på vindretingen forran i bilde. som også bekreftet at vinden har kommet fra sør etter siste snøfall.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  dette er snøen i laget på 74-75cm. ser ut som finkornet snø som "nettop" har blitt grovkornet snø og er i prosessen. men vet ikke hva det egentlig er.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger 3 - Large N above 500 masl Første laget gikk allerede på slag 3 på ECT'en, det sprede seg ikke men gikk vedlig lett. lag 2 gikk også innen en halvmenter men ikke før slag 30 og Q2. men snøen over er myk så man kommer lett nedover i snødekket og kan påvirke mer, så ville vist stor forsiktighet i nordvente heng til snøen har fått stabelisert seg .

Tests

ECTN30@20cmQ2

ECTN3@10cmQ2

Snow Cover

115 cm in total Elevation of new snow 800 masl. Snow line at 0 masl Wet loose snow Moist På grunn av tempraturstigningen de siste dagene var snøen i skogen dekket av skarelag. gikk fra skare til fuktig løssnø på ca 300-400 m. usikker på nysnø siste 24 t, men overflate snøen er delvis nedbrudd så har blåst siden sist snøfall og har blåst fra sør her, det var myke (derfor gasnke ferske) lehaler bak småbusker som viste at vinden hadde kommet fra sør. Det er ikke veldig mye snø og har blåst så er tynt snødekke langs rygger og stikker opp noen store steiner og busker fra snødekket spesielt på konvekse fomasjoner men også noensteder i skogen der det ikke har vært mye vind. der vinden har tatt er snødekket hardt nok tiul å bære en skikjører under ca 10cm delvisnedbrutt snø, men de mer skjermede områdene så synker man lenger ned i snøen når man går på ski.

Avalanche Danger Assessment

Det er flere svake lag, det øveste svake alget bryter lett og snøen over er myk. det ligger bare på 10cm, men i større lehegn kan det ha samlet seg tykkere lag. vi fant ingen kantkorn eller rim. så nordvente heng og andre formasjoner som kan samle snø må man vøre fosiktige med. det har også vørt en temp øking siste dagene som man må tenke på i sørheng. svake lagene var i fokksnø sp vil stablisere seg etterhvert. snøen var så fuktig her at den er ikke så lett flyttbar ved ny vind. det er verken meldt mye nerdbør eller sterk vind og tempraturer rundt null +-4grader. så kan se ut som at snøen får tempretur og tid til å stabelsiere seg etterhvert. blåse nesten ikke der vi stod , men fikk høre at det blåste mye på toppen. vil vøre mer påvirket av vind jo høyere du kommer.

Avalanche Activity

8. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity så ingen skred på denne turen

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

10 cm F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 1F MF 0 mm/0 mm så ut som finkornet snø i prossesen på vei til å bli grovkornet snø. var så tynt at var usikker på om det var 1 finger eller 4 fingre. se bilde, 34 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile profilen var gravd nordvent. begge de svake lagene var dårlig binding mellom lagene. øveste laget gikk vedlig lett. det spredde seg ikke og var Q2, men gikk fortsatt veldig lett ut, så ville vært forsikt i nordvendte heng til snøen har fått stabelisert seg.

ObsID: 179818

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

08.02.2019 kl. 12:34

415 masl

Runes@RKH_Skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes

Avalanche Activity

8. Feb. 12-18 (+01:00) Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. S. Between 700 masl and 0 masl

ObsID: 179747

Sunnmøre / ØRSTA

Snow

08.02.2019 kl. 11:31

564 masl

Halvard@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Halvard@Friluftsliv_Hivolda Comment:  Stabilt og fint uten svake lag, fikk et brudd på slag nr 30 ved skillet mellom delvis omvandlet nysnø og finkornet snø. Gravd i østvendt heng

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E above 600 masl Fikk et brudd på slag 30 i ECT-testen, skal mye til å løse ut. Men fikk et lite brudd 30cm ned i snødekket der den delvis omvandlete snøen lå på finkornet snø, og så antydning til sprekker på ca 1100moh, i terreng på 38 graders helning

Tests

ECTN30@30cmQ2 Good Et veldig lite brudd, snøen var veldig stabil

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from SE ↖ 50% clouds Sterk vind i fjellet i går, rolig i dag, relativt mildt med litt sol, har skapt antydninger til skarelag under 500moh

Snow Cover

185 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Østvendt heng, mye snø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Litt vind og relativt mildt det siste døgnet har gjort at noen leheng har fått stor pålagring av fokksnø. Denne fokksnøen er relativt stabil, men mulig å løse ut ved stor tilleggsbelastning. Skredproblemet ligger hovedsakelig i heng som vender N og Ø, i renner og daler bak rygger. Noen skytende sprekker ved høyde på over 1100m i bratt terreng. Meldt relativt rolig og stabilt i morgen, så jeg vil tro forholdene vil stabilisere seg ytterligere. Ingen tegn til svake lag i snøen nå, og tror heller ikke det vil dannes noen svake lag den nærmeste tiden basert på værmeldinger. Forecast correct Varsom har relativt rett, men har ikke sett noen tegn til svake lag som varsom nevner i sine varsler

Avalanche Activity

8. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skavler og fokksnø har bygd seg opp i retning N-NØ bak rygger, etter sterk vind fra S-SV i går

ObsID: 179817

Sunnmøre / Ådalstind

Snow

08.02.2019 kl. 10:00

1165 masl

hilde@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nysnøflak rett over tregrensa
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vindpåvirket hard snøoverflate, nordvendt
Image Of Weather
Image 5 of 6 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Lett snøfokk
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Avblåst på rygg

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 500 masl

Tests

ECTX Good Fikk brudd i kantkornlag (små kantkorn) mellom fokksnø ved å velte litt på søyla. Q2 brudd

Weather

Snow -2.5 °C 5 m/s from S ↑ 50% clouds Overskyet fra morgenen, med lett snø. Lettet utover dagen og nå er det klar himmel

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 3 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Wind slab (hard slab) Dry Snødekket variere. Det ligger mere snø i skogen, og i nordvendt helning. Mere avblåst på rygger og sørvendte helninger. I skogen ligger ca 3 cm nysnø løst lagret over en tynn smelteskare. Rett over skoggrensa har nysnøen dannet fokksnøflak noen steder, mens andre steder er denne avblåst. Det er da en hard vindpåvirket overflate.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Selv om nysnøflak ligger på ei glatt overflate virka det som om denne hadde festet seg godt til underlaget. Det var heller ikke så mye av det der jeg gikk i dag. Anser derfor kantkornlag mellom fokksnølag som det største skredproblemet, men dette var vanskelig å påvirke. Det er ikke mye snø tilgjengelig for snøtransport over tregrensa der jeg gikk i dag, men kan være det har kommet mere snø i andre deler av regionen. Dermed ut fra det jeg har sett i dag, uendret faregrad så lenge det ikke kommer mere nedbør. Forecast correct Godt

Avalanche Activity

8. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed Har ikke sett noen faretegn i dag. I

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0.1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 50 cm 1F RG 0 mm/0 mm D

ObsID: 179759

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.