Beredskap

Vurder beredskapsnivå og tiltak ut fra varslet faregrad og skredproblem

Hva betyr snøskredvarslet for deg som har ansvar for beredskap og krisehåndtering?

Kommunene bør ha informasjon om skredutsatt bebyggelse og infrastruktur i kommunene i sin ROS-analyse. De som forventer et snøskredproblem ved høy skredfare bør ha en plan for å håndtere dette. Informasjon om skredutsatte kommuner bør finnes i Fylkesmannens ROS-analyse. Andre som har anlegg, infrastruktur, personell eller aktivitet i skredutsatte områder bør ha ROS-analyser og beredskapsplaner for å unngå ulykker og skader fra snøskred.

 

Snøskredvarslingen dekker både fastland og Svalbard og opererer som følger:

 

1. Snøskredvarslingen overvåker snøskredfaren i hele Norge (alle kommuner og fylker) i perioden fra 20. oktober til 20. juni.

Hvis det ventes snøskredfare på nivå faregrad 4 - stor eller 5 - meget stor, så

 • Publiserer vi varsel om dette for det aktuelle område på Varsom.no, normalt før kl 14.
 • Sender vi melding om dette til beredskapsansvarlige (Fylkesmannen, Politi, Hovedredningssentralen, Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Jernbaneverket, NRK, med flere).
 • Skal Fylkesmannen videreformidle beskjed om varsel til aktuelle kommuner i sitt fylke

Fylkesmannen og Meteorologisk institutt skal kvittere for mottatt varsel på faregrad 5 - meget stor snøskredfare.

 

2. Snøskredvarslingen publiserer daglige varsler for 21 faste regioner i perioden fra 1. desember til 31. mai.

Regionene er 2000-8000 km2 store og det varsles høyeste faregrad innenfor hver region. Det er 10 faste regioner i Nord-Norge, 10 i Sør-Norge og 1 på Svalbard. I de faste regionene har vi et observatørkorps som leverer to til tre observasjoner fra hver region hver uke. Det gir tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det er snøskredfare på alle nivåer (fra 1 til 5). 

 

Hva kan faregraden bety for beredskapsapparatet?

Faregrad 5 - meget stor snøskredfare:

 • Forekommer sjelden og er en ekstremsituasjon.
 • Mange store (størrelse 4) naturlig utløste skred forventes. Meget store (størrelse 5) naturlig utløste skred kan også forekomme.
 • Du må unngå alt skredterreng.
 • Skred ventes treffe skredutsatte veier og bebyggelse.
 • De fleste skredutsatte veier ventes stengt og bebyggelse evakuert.
 • Strømforsyning og kommunikasjon forventes rammet.

Faregrad 4 - stor snøskredfare:

 • Forekommer normal noen få dager hver vinter og kan være en alvorlig situasjon.
 • Noen store (størrelse 4) naturlig utløste skred forventes
 • Du bør unngå skredterreng.
 • Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse.
 • Mange skredutsatte veier ventes stengt og bebyggelse kan bli evakuert.
 • Strømforsyning og kommunikasjon kan bli rammet.

Faregrad 3 - betydelig snøskredfare:

 • Forekommer normal flere dager hver vinter og kan være krevende situasjon.
 • Enkelte middels store (størrelse 3) eller store (størrelse 4) naturlige utløste skred kan forekomme.
 • Du bør unngå skredterreng.
 • Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.
 • Veier kan bli stengt og bebyggelse kan bli evakuert.
 • Trafikkrestriksjoner kan innføres på de mest skredutsatte vegene.
 • Strømforsyning og kommunikasjon kan bli rammet, men det vil forekomme sjeldent.

Skredproblem(ene) i varslet gir deg viktig informasjon om hvor og hvorfor det er mest skredfare og hvor store skred som kan ventes.

Les mer om skred mot vei her.

Les mer størrelse på skred her.

Trenger du hjelp?

Snøskredvarslingen gir en regional vurdering. Det kan være store lokale forskjeller, og det er derfor kun skredekspertise på stedet som kan vurdere skredfaresituasjonen lokalt. Politimyndigheten er ansvarlig for iverksettelse av en eventuell evakuering av innbyggere og innføring/opphevelse av ferdselsforbud. NVE kan bistå med faglig rådgivning i slike situasjoner så langt vi har kapasitet.

Kommunene

Kommunene bør videreformidling av varsler

NVE oppfordrer kommunene om å videreformidle snøskredvarsler på faregrad 4 og 5 til aktuelle aktører i sin kommune som alpinanlegg, hotell med skiturister med flere.

 

Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at sine innbyggere bor trygt

Kommunen vil derfor iverksette eventuelle nødvendige tiltak ved mulig skredfare.

Snøskredfaren lokalt må vurderes av de som forvalter området. I tilfeller der skredfaresituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet bør det vurderes om ekstern kompetanse på snøskredvurdering burde innhentes.

Kontakt din kommune hvis du har spørsmål og bekymringer for mulig snøskredfare mot ditt hus.

Ved faregrad 4 eller 5 eller der lokal kunnskap eller skredhistorikk tilsier at bebyggelse kan være truet bør det vurderes om ekstern kompetanse på snøskredvurdering bør innhentes. I slike tilfeller kan NVE bistå med rådgiving.