NVEs vårflomanalyse - utarbeidet 9. april 2018

Publisert:

Det er Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. I store deler av Trøndelag og resten av Nord-Norge er det fortsatt mindre sannsynlighet enn normalt for stor vårflom til tross for påfyll av snø i påsken.

Trykk her for å se større versjon av kartet (pdf). 

På grunn av årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen. Dette gjelder for de store elvene østafjells som drenerer fjellområder i Sør-Norge, inkludert indre strøk av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, samt sideelver til de større elvene østafjells. Også i Finnmark og Nord-Troms er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, spesielt for vassdrag som drenerer Finnmarksvidda, men også flere steder på ytre strøk.

- Lavereliggende områder under 5-600 m oh på Sør- og Østlandet er også utsatt i år på grunn av spesielt mye snø i forhold til normalt. NVE oppfordrer derfor både beredskapsapparatet lokalt og publikum - i første omgang i lavereliggende områder - om å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser der det ikke allerede er gjort. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet får fri passasje. Les mer om tiltak og råd på varsom.no

Også på Vestlandet er det noe mer snø enn normalt, men - uavhengig av snømengder - er vassdragene på Vestlandet generelt mindre utsatt for stor vårflom. Der er det regnflommer på høsten som er mest problematiske og fører til de største skadene. Det samme gjelder også de fleste vassdrag på Sørlandet.

- I de store vassdragene på Østlandet, sør i Trøndelag og på indre strøk av Møre og Romsdal er det så mye snø at det er 30-60 % sannsynlighet for vårflom på oransje nivå, det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader, fortsetter Engen. Også i Finnmark og Nord-Troms er det 40-60 % sannsynlighet for flom på oransje nivå. Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten også i år er liten.

Hun presiserer at denne analysen ikke er et varsel, men sier noe om sannsynligheten for stor vårflom i ulike deler av landet. Analysen vil bli oppdatert ca. hver annen uke framover.

Eventuelle flomvarsler fra NVE vil bli publisert på varsom.no. Det ventes stigende temperatur i store deler av landet nærmeste uke. Som følge av dette vil det bli vannføringsøkning i store deler av landet, men pr 9.april ser det ut til at vannføringen vil ligge under laveste varslingsnivå hele uka.

Hvor stor blir vårflommen?
Engen understreker at vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været framover. - Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø. Året 1988 er et godt eksempel på det. Da var det litt mer snø østafjells enn det er nå, men moderat varme og lite nedbør førte til en helt ordinær vårflom uten spesielle problemer, forklarer hun

Hvis det derimot skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom. 1995 er eksempel på et slikt år. Da var det også mer snø enn normalt, i likhet med 1988. Mye nedbør sammen med varme førte til svært stor flom i mai/juni med omfattende skader, spesielt i de store vassdragene østafjells.

Mye nedbør kombinert med varme kan imidlertid føre til skadeflom også når det er lite snø. Vi har sett flere eksempler på det de siste årene, blant annet juni 2011 og mai 2013, hvor det var stor flom i flere av de store vassdragene østafjells.

Mye snø på Sør- og Østlandet
NVEs snøkart på www.senorge.no viser modellberegning av hvor mye snø det er i år sammenlignet med perioden 1981-2010.

I år er det spesielt mye snø i forhold til normalt i lavereliggende områder på Sør- og Østlandet. Over store deler av Sør-Norge for øvrig er det 30-50% mer snø enn normalt. I Nord-Trøndelag, Nordland og Sør-Troms er det uvanlig lite snø, flere steder ned mot halvparten av normalt, spesielt på indre strøk. I Nord-Troms og Finnmark er det flere steder mer enn 50 % mer snø enn normalt.

Slik beregner NVE sannsynlighet for vårflom
NVE beregner sannsynlighet for flom ved å kjøre dagens vannlager (snø, grunnvann og vannføring) gjennom en hydrologisk modell.
- For å kunne si noe om videre utsikter for vårflom bruker NVE informasjon om været slik det har vært på samme tid av året hvert år siden 1958, forteller Engen.
- Vi tar dagens vannlager og kombinerer dette med historisk vær siden 1958. Da får vi beregnet 60 teoretiske flommer på hvert sted beregningen utføres for. Det danner grunnlag for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom i år, og viser variasjonsbredden når det gjelder størrelse på vårflommen, sier Engen. Resultatet av en slik beregning er vist i figurene nedenfor for Svartfossberget i Reisaelva, Nord- Troms, Losna i Gudbrandsdalslågen og Elverum i Glomma.
Sannsynlighet for stor flom beregnes for om lag 120 forskjellige steder fordelt over hele landet. Basert på analyse av disse områdene kan vi si noe om sannsynligheten for at vårflommen blir så stor at den kan medføre skader og problemer for øvrig.

Pressekontakt
Flomvarslingens vakttelefon: 40 43 60 00 (ikke SMS)
Inger Karin Engen, hydrolog og flomvarsler, tlf. 452 47 575 (kl. 8-16)

Flomvarslingens vakttelefon: 404 36 000 (ikke SMS).

Følg med på www.varsom.no for oppdatert informasjon om flom og skredfare.

- Finn ut om du bor i et område med flom og/eller jordskred. Se flomsonekart og aktsomhetskart for jord- og flomskred på nve.no. 
- Du kan tegne en abonnement og motta gratis flom og skredvarsel på SMS og/eller e-post. 
- Kommuner, lokale beredskapsmyndigheter og regulanter anbefales å oppdatere beredskapsplaner med siste info om sårbare punkter, kritiske infrastrukturer etc. Les faktaark om kartlegging av skadeflomnivå og kritisk vannstand.
- Før mildvær og regn starter: Sørg for at vannveier og avløpsrør er fri for snø og is, sedimenter, søppel, kvist og løv
- Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer og hjelpemidler på varsom.no.