NVEs vårflomanalyse 2018 – foreløpige utsikter

Publisert:

Det er mer snø enn normalt i hele Sør-Norge, for det meste 30-50 % mer enn normalt. I lavereliggende områder på Sør-Østlandet, Telemark og Agderfylkene er det mange steder mer enn tre ganger så mye snø som normalt under omlag 400 moh. Fra Trøndelag og nordover er det stort sett mindre snø enn normalt, spesielt nord i Trøndelag, Nordland og Troms.

Snømengder sammenlignet med normalt kan si noe om sannsynligheten for stor vårflom. Slik det ser ut nå er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, og mindre sannsynlighet enn normalt fra Trøndelag og nordover.

Eksempler fra tidligere år
Værforholdene under snøsmeltingen er helt avgjørende for hvordan vårflommen faktisk utvikler seg. Hvis det blir en vår med moderat varme og lite nedbør, vil det bli en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø. Året 1988 er et godt eksempel på det. Da var det litt mer snø østafjells enn det er nå, men moderat varme og lite nedbør førte til at det ble en helt ordinær vårflom uten spesielle problemer.

Hvis det derimot skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom. 1995 er eksempel på et slikt år. Da var snøforholdene omtrent som i år og i 1988. Men mye nedbør sammen med varme førte til svært stor flom med omfattende skader, spesielt i de store vassdragene østafjells.

Mye nedbør kombinert med varme kan imidlertid føre til skadeflom også når det er lite snø. Vi har sett flere eksempler på det de siste årene, blant annet 2011 og 2013, hvor det var stor flom i flere av de store vassdragene østafjells. 

Også på Vestlandet er det noe mer snø enn normalt, men - uavhengig av snømengder - er vassdragene på Vestlandet generelt mindre utsatt for stor vårflom. Der er det regnflommer på høsten som er mest problematiske og fører til de største skadene.

Kan føre til overvannsproblemer i tettbygde strøk
Vi gjør også oppmerksom på at de store snømengdene i lavlandet i Sør-Norge kan føre til overvannsproblemer i tettbygde strøk når det blir mildvær. Vi vil derfor minne om at det i år er ekstra viktig å holde alle avløpsveier, som kummer, kulverter m.m, åpne når det blir varmere i været og snøsmeltingen starter. 

Følg med på varsom.no
Varslingstjenesten for flom og jordskredfare følger situasjonen kontinuerlig. Situasjonsrapporter mht. snømengder og sannsynlighet for stor vårflom vil bli publisert på http://www.varsom.no/. Den første blir publisert uka før påske.

Situasjonsrapportene blir i tillegg sendt til fylkesmannen som bes om å videreformidle dem til relevante kommuner. De vil blant annet inneholde en oppfordring til kommunene om gjøre forberedende tiltak for å være best mulig rustet for å håndtere en stor vårflom.

Eventuelle flom- og jordskredvarsler blir også publisert på http://www.varsom.no/. Ved å abonnere på varsler vil du motta dem på e-post eller SMS umiddelbart etter at de er publisert. Abonnement kan tegnes på https://abonner.varsom.no

Flomvarslingens vakttelefon: 404 36 000 (ikke SMS)

Følg med på www.varsom.no for oppdatert informasjon om flom og skredfare

- Finn ut om du bor i et område med flom og/eller jordskred. Se flomsonekart og aktsomhetskart for jord- og flomskred på nve.no. 
- Du kan tegne en abonnement og motta gratis flom og skredvarsel på SMS og/eller e-post. 
- Kommuner, lokale beredskapsmyndigheter og regulanter anbefales å oppdatere beredskapsplaner med siste info om sårbare punkter, kritiske infrastrukturer etc. Les faktaark om kartlegging av skadeflomnivå og kritisk vannstand.
- Før mildvær og regn starter: Sørg for at vannveier og avløpsrør er fri for snø og is, sedimenter, søppel, kvist og løv
- Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer og hjelpemidler på varsom.no.