Vannføringsprognoser

NVE utarbeider kart med landsdekkende vannføringsprognoser hver dag.

Prognosekartene bygger på resultater fra en hydrologisk modell for bortimot 150 nedbørfelt over hele landet og viser gjennomsnitt for oppgitt døgn. Kartene oppdateres flere ganger pr. døgn.

Kartet «Vannføringstilstand» er basert på ukontrollerte sanntidsdata for vannføring for oppgitt døgn (fram til oppdateringstidspunktet).

Kartene «Vannføringsprognose» er basert på modellert vannføring, som er beregnet på grunnlag av meteorologiske prognoser for 24 timer fra kl. 06 UTC for oppgitt døgn.

Kartene «Tendens i vannføring» indikerer endring i modellberegnet vannføring fra en dag til den neste.

Betegnelsen «Flom» i tegnforklaringen til kartene «Vannføringstilstand» og «Vannføringsprognose», betyr vannføring større enn middelflom (dvs. en vannføring med et gjentaksintervall på ca. 2 år). Dette er beregnet med modell. Det vil ikke alltid være samsvar mellom modellresultat og hva som er varslet. Dette er fordi modellresultater bare er ett av flere momenter som legges til grunn når flomvarslingstjenesten vurderer om det er grunnlag for å utstede flomvarsel.

Betegnelsene liten, normal eller stor i tegnforklaringen refererer til det som er normalt for årstiden. Inndelingen «liten», «normal» og «stor» som NVE benytter er slik: Hvis registrering er foretatt på samme dag i en periode på 20 år, vil de fem minste vannføringene komme i kategorien «liten», de fem største vannføringene vil komme i kategorien «stor», mens de ti vannføringene i midten vil bli betegnet som «normal».
.