Aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling

Aktsomhetsnivå rødt (4)

 

Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader.

Flom: Gjentaksintervallet er mer enn 50 år.

 • Svært mange skredhendelser; flere med store konsekvenser
 • Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur

 

Aktsomhetsnivå oransje (3)

 

 

Alvorlig situasjon som forekommer sjelden krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.

Flom: Gjentaksintervallet er mer enn 5 år

 • Mange skredhendelser; noen med store konsekvenser
 • Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

 

Aktsomhetsnivå gult (2)

 

 

Situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

 • Noen skredhendelser; enkelte store hendelser kan forekomme.
 • Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc.
 • Spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden.
 • Vannføring tett oppunder oransje nivå. 

 

Aktsomhetsnivå grønt (1)

 

Generelt trygge forhold.

 


 

Vær oppmerksom på at skadeomfanget er relatert til en kombinasjon av sårbarhet (dvs. infrastruktur og øvrig skadepotensial) i varslingsområdet og varslingsnivå – ikke til varslingsnivået alene.

Tiltak og råd

 • Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer og hjelpemidler på varsom.no 
 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (bil, campingvogn langs elver og bekker) og utsatte steder (kjeller)
 • Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv
 • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger
 • Kommune, Fylkesmannen og andre beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser både på oransje og rødt; i enkelte, sjeldne tilfelle også på gult nivå.

 

Konsekvenser

Et flomvarsel indikerer fare for flom i elver og sjøer:

 • Oversvømmelser langs sjøer og elveløp i relativt flatt terreng/landskap
 • Erosjonsskader langs elveløp, som blant annet kan medføre undergraving og at elver tar nye løp

Et jordskredvarsel indikerer fare for jord-, sørpe- og/eller flomskred:

 • Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger (jordskred)
 • En «flom» av vann, jord og stein i bratte bekkeløp (flomskred). Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.
 • En «flom» av vannmettet snø (sørpeskred). Denne skredtypen kan starte i slakt terreng og deretter følge bekkeløp og bratte skråninger.

 • Ved jord- og flomskredfare er det også økt fare for vannutløste steinsprang

Kvikkleireskred og enkelte leirskred skyldes prosesser med svært treg responstid eller menneskelig aktivitet og inngår ikke i jordskredvarslingen.

Et varsel om kraftige regnbyger (styrtregn) fra Meteorologisk institutt, utarbeidet i samarbeid med NVE indikerer stedvis og kortvarig fare for:

Vann på avveie, overvann i tettbebygde områder, lokale oversvømmelser, lokal styrtflom med erosjonsskader, flomskred, jordskred der regnbyger treffer.

Vær oppmerksomt på at flom- og jordskredvarsel:

 • Kan være gyldige for ulike områder selv om de er utstedt for samme tidsperiode
 • Kan ha ulike varigheter/gyldighetstid selv om det er varslet for samme områder